Tuesday, September 6, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#9)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST  (#9)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

PREVIOUS POSTINGS
Barsky=B
Kopaygorod/Kopaihorod=K 
Luchinets=Luch
Mogilev=M
Shargorod=Shar
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Yaryshev=Yar


 
VOTERS LIST # & NAMES
PLACE
4117 Epel/Yepel  D…T  Haimov
B
4118 Epel/Yepel  Yuv
B
4119 Epel/Yepel  Le__  Haimov
M
4120 Epel/Yepel  Mo___  Aro__
B
4121 Epel/Yepel  Ed (?) Haimov
M
4122 Eyayelboim  Gersh Yaitselev (?)
M
4123 Epelboym Itsko Srulev
Yar
4124 Epsh…yevya Abram Le..r
B
4125 Entey…Mo_n Zelmanov
Shar
4126 Enogtein (?) Froim Moi…ov

4127 Erbeyged/Erbeygel (?) Shliema-Yankel Nakhimov
Luch
4128 Erlikhman Moyvy (?) Abramov
Kopaygorod (?)
4129 Estis Usher Srulev
Luch
4130 Etinger David Khaimov
M
4131 Etinger Mikhel Noyekhov
M
4132 Efter Berko Volkov
M
4133 Ekhtman Meylakh Sukherov
M
4134 Ekhtman Shlioma Nukhimov
Y


4150  Yurkovetskiy Yudko
M
4153 Yurchak Yudko Shneyerov
S
4156 Yusim Yudko Mordkovich
Luch
4157 Yusim Naftula Mordkova
Shar
4158 Yusim Yankel Gershkov
Shar

No comments:

Post a Comment