Wednesday, November 30, 2016

ST. PETERSBURG ARCHIVES (TsGIA):Synagogue Parish Registers-- Petersburg Choral Synagogue & Kronshtadt

ST. PETERSBURG, RUSSIA ARCHIVES (TsGIA): SYNAGOGUE PARISH REGISTERS--Petersburg Choral Synagogue & Kronshtadt

The following “Synagogue Parish Registers” are available online. The information is in Russian and you must first register on the site and then pay the fee in order to view documents.
Registration instructions are in Russian. You can use an online translator. Your name, email address, a personal password will be needed. Also, you will copy an anti-spam code appearing in a box. There will be a verification code sent to your email address to confirm your registration. This will activate your account.

How to work with the service is in pdf format, in Russian:


F. 422, inv. 3—1856-1918 Petersburg Choral Synagogue (there are 549 pages). The index begins at:
orF. 1129, inv. 1—1875-1917 Collection of Kronshtadt Synagogue Metric Books The index is available at:
or

Sunday, November 27, 2016

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE: STUDENTS' PERSONAL AFFAIRS (#1)

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE:
STUDENTS’ PERSONAL AFFAIRS (#1)
(a partial list)
 ODESSA REGIONAL STATE ARCHIVES--F. P1989


NAME
YEARS ATTENDED(?)
201. Abugova Basya Solomonovna
1924-28
202. Averbukh Anyuta Davydovna
1930-
208. Armyach Lazar Yakovlevich
1924-27
219. Barshteyn Rebekka Anatolyevna
1926-30
228. Beyninson Khasya Davydovna
1924-26
229. Bekker Sofya Markovna
1923-24
231. Belinskaya Sonya Leybovna
1925-27
232. Belfer Moysey Ilich
1925-25
233. Benderskiy Shulim Litmanov
1923-26
234. Benimovich Sheyva Alterovna
1935-39
237. Berdi_evskiy Eliazer Gershonovich
1924-26
238. Berdichevskiy Samuil Ioanovich
1925-25
240. Berenzon Polina Moyseyevna
1926-30
241. Berenshteyn Ita Moshkovna
1935-39
247. Blank Gert_ _ Lvovich
1923-28
249. Blyumental Berta Yakovlevna
1925-25
253. Boguslaavskiy Isaak Mordkovich
1923-1926
264 Boridkisman Berko Ruvinovich
1923-29
265. Bortsovskiy Mark Moiseyevich
1927-29
269. Bregman Sarra Yakovlevna
1919-30
270. Breiman Rakhil Iosevna
1929-31
272. Brodskaya Blyuma Davydovna
1925-26
273 Brokh Nabta Markovna
1934-59
274. Bronshteyn Maryasya Gershkovna
1935-39
277. Bulgach Solomon Abramovich
1924
280. Burtman Ida Yakovlevna
1929-32
281. Burshteyn Moysey Samuilovich
1923-30
284. Vak Naum Leibovich
1930-35
289. Vasserberg Iosif Khaim
1922-29
290. Vasserman Isaak Simkhovich
1925-29
291. Vasserberg Abram Vladimirovich
1922-26
293. Vakhnyanskaya Roza Rafailovna
1934-38
295. Vesker Berta Abramovna
1933-33
299. Vinokur Mikhal Lazarevich
1924-25
313. Volfman Roza Israelevna
1923-23
314. Voshchina Etlya Shmulevna
1923
315. Vurvarg Ruvin-Layezar Ikhel-Mikheleva
1923-23
321. Getselovich Yeva Isaakovna
1927-29
322. Geller Riva Zelmanovna
1935-39
324. Gelman Ida Isaakovna
1930-31
327. Gershovich Khana Yefimovna
1925-25
328. Gertsman Ida Davidovna
1935-39
329. Gitman Roza Berkovna
1939-40
330. Gitelmakher Sima Itskovna
1928-30
331. Giterman Sarra Semenovna
1935-39
322. Glikman Iosif  Abramovich
1923
326. Gologorskaya Sarra Davidovna
1929
341. Goldenberg Moisey Davidovich
1925-30
342. Goldenberg Sulamif Davidovna
1922-30
343. Goldfarb Malya Tsalevna
1930-33
350. Goro_ets (Goroyets?) Nekha Ayeriyelevnaa
1923-29
353. Gornyy Arnold Naumovich
1923-27
354. Gorin Yakov Davkhovich
1935-39
359. Grinburg Rakhil Borisovna
1926-30
360. Grinberg Dora Peysakhovna
1935-39
361. Grinberg Moisey Shlemovich
1924-27
362. Grinberg Manya Lvovna
1927
365. Grinshteyn Roza Ilinichna
1927-29
366. Grinshteyn Fanya Fishelevna
1934-39
368. Groysman Reyza Elevna
1926-30
369. Grupman Etya Ikhilevna
1930
370. Gubka Grigory Moyseyevich
1934-39
373. Gurariy Shmerel Leizerov
1923-25
375. Guterman Vulf Yankelev
1925-30
379. Danko Khaim-Leyzer Aronovich
1926
381. Dasyuk Augusta Samoylovna
1932-37
382. Dashevsky Moysey Mironovich
1925-27
384. Deresh Mendel Shneyerovich
1934-39
393. Dizik Brana Lazarevna
1928
396. Doskal Sofiya Moyseyevna
1935-39
398. Dranovskaya Feyga Shayevna
1928-30
399. Drapushko Khana Shmulevna
1933
400. Dreyman Meyma Iosifovna
1926-30
403. Dukhovnaya Ester Isaakovna
1927-28
404. Dukhovnyy Avrum-Davydov Itsko-Moyshevich
1923-26