Monday, November 21, 2016

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY (#3)

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY (#3)
Membership
(vol. VI, SM  Dubnov)

i.339
A partial membership list (as of December 31, 1912)—

Donors of 50 Rubles (?):

NAME
RESIDENCE
1. Ayzenberg LM
St. Petersburg
2. Bomze VI
3. Breytman GM
Kiev
4. Brodsky AE
Odessa
5. Brodsky Kh.
6. Bronshteyn MA
St. Petersburg
7.Varshavskiy MA
8. Veysblat SE
9. Vilenkin A. Ya.
10. Volf MM
11. Voroshilskiy Ya. S.
Odessa
12. Gandelman DM
St. Petersburg
13. Gimmelforb GI
Odessa
14. Goldenberg AM
Kiev
15. Gurevich Is. Bents.
St. Petersburg
16. Gurevich IB
17. Dubrovich  EP
18. Zalshupin AS
19. Idelson VR
20. Kalmanovich SE
21. Kaplan MV
22. Kreytser DL
23. Lazarev NG
St. Sulya (Ufnm.Gub.)—Ufa Province??
24. Leshchinskiy ME
Moscow
25. Lyakhovetskiy LD
St. Petersburg
26. Magaril FA
Odessa
27. Mayzel SI
St. Petersburg
28. Mandel VS
29. Nisselovich LN
30. Press AA
31. Pumpyanskiy MS
32. Pumpyanskiy  Ya. L.
33. Rabinovich IM
34. Rabinovich LG
35. Rapoport ZL
36. Rumshishskiy ME
37. Frenkel AS
Kiev
38. Shafir ML
St. Petersburg

Donors of 100-3000 Rubles (?)


NAME
RESIDENCE
1. Abelson IA
St. Petersburg
2. Ashkiknazi ZA
Odessa
3. Benenson GI
St. Petersburg
4. Bernshteyn GA
5. Bomze MI
6. Braslavskiy SM
Yekaterinoslav
7. Vavelberg MI
St. Petersburg
8. Vaynshteyn GE
Odessa
9. Vaysenberg CE
St. Petersburg
10.  Vinaver MM
11. Vysotskiy DB
Moscow
12. Gavronskiy BO
13. Galperin MB
Kiev
14. Galperin SM
15. Gandelman GM
St. Petersburg
16. Gepner IG
Kiev
17. Ginzburg LB
18. Ginzburg MA
St. Petersburg
19. Goldshteyn ML
20. Gots RA
Moscow
21. Gruzenberg OO
St. Petersburg
22.Gurevich A. Ya.
Moscow
23. Dobryy A. Yu.
Kiev
24. Zaytsev MI
25. Zaks MR
26. Kamenka BA
St. Petersburg
27. Karpas M. Yu.
Yekaterinoslav
28. Kopelman SI
St. Petersburg
29. Levin AV
Omsk
30. Lieberman S. Ya.
Kiev
31. Lurie AE
St. Petersburg
32. Mandel ES
33. Margolin DS
Kiev
34. Meyyer B.
Riga
35. Naydich IA
Moscow
36. Pozner MV
St. Petersburg
37. Ratner MD
38. Ratner PI
39. Rivlin MG
Nizhny-Novgorod
40. Slyuzberg GB
St. Petersburg
41. Slyuzberg MB
Moscow
42. Soloveychik IS
St. Petersburg
43. Tregubov AM
Mariupol
44. Trivus  SL
St. Petersburg
45. Feldman  A. Ya.
46. Khans OS
 Odessa
47. Tsetlin NS
St. Petersburg
48. Tsetlin OS
Moscow
49. Shvarts NV
Smolensk
50. Shereshevskiy GS
St. Petersburg
51. Sheftel MI
52. Shlosberg BM
53. Shtifter MB

No comments:

Post a Comment