Sunday, November 27, 2016

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE: STUDENTS' PERSONAL AFFAIRS (#1)

1921-1944 ODESSA PHARMACEUTICAL INSTITUTE:
STUDENTS’ PERSONAL AFFAIRS (#1)
(a partial list)
 ODESSA REGIONAL STATE ARCHIVES--F. P1989


NAME
YEARS ATTENDED(?)
201. Abugova Basya Solomonovna
1924-28
202. Averbukh Anyuta Davydovna
1930-
208. Armyach Lazar Yakovlevich
1924-27
219. Barshteyn Rebekka Anatolyevna
1926-30
228. Beyninson Khasya Davydovna
1924-26
229. Bekker Sofya Markovna
1923-24
231. Belinskaya Sonya Leybovna
1925-27
232. Belfer Moysey Ilich
1925-25
233. Benderskiy Shulim Litmanov
1923-26
234. Benimovich Sheyva Alterovna
1935-39
237. Berdi_evskiy Eliazer Gershonovich
1924-26
238. Berdichevskiy Samuil Ioanovich
1925-25
240. Berenzon Polina Moyseyevna
1926-30
241. Berenshteyn Ita Moshkovna
1935-39
247. Blank Gert_ _ Lvovich
1923-28
249. Blyumental Berta Yakovlevna
1925-25
253. Boguslaavskiy Isaak Mordkovich
1923-1926
264 Boridkisman Berko Ruvinovich
1923-29
265. Bortsovskiy Mark Moiseyevich
1927-29
269. Bregman Sarra Yakovlevna
1919-30
270. Breiman Rakhil Iosevna
1929-31
272. Brodskaya Blyuma Davydovna
1925-26
273 Brokh Nabta Markovna
1934-59
274. Bronshteyn Maryasya Gershkovna
1935-39
277. Bulgach Solomon Abramovich
1924
280. Burtman Ida Yakovlevna
1929-32
281. Burshteyn Moysey Samuilovich
1923-30
284. Vak Naum Leibovich
1930-35
289. Vasserberg Iosif Khaim
1922-29
290. Vasserman Isaak Simkhovich
1925-29
291. Vasserberg Abram Vladimirovich
1922-26
293. Vakhnyanskaya Roza Rafailovna
1934-38
295. Vesker Berta Abramovna
1933-33
299. Vinokur Mikhal Lazarevich
1924-25
313. Volfman Roza Israelevna
1923-23
314. Voshchina Etlya Shmulevna
1923
315. Vurvarg Ruvin-Layezar Ikhel-Mikheleva
1923-23
321. Getselovich Yeva Isaakovna
1927-29
322. Geller Riva Zelmanovna
1935-39
324. Gelman Ida Isaakovna
1930-31
327. Gershovich Khana Yefimovna
1925-25
328. Gertsman Ida Davidovna
1935-39
329. Gitman Roza Berkovna
1939-40
330. Gitelmakher Sima Itskovna
1928-30
331. Giterman Sarra Semenovna
1935-39
322. Glikman Iosif  Abramovich
1923
326. Gologorskaya Sarra Davidovna
1929
341. Goldenberg Moisey Davidovich
1925-30
342. Goldenberg Sulamif Davidovna
1922-30
343. Goldfarb Malya Tsalevna
1930-33
350. Goro_ets (Goroyets?) Nekha Ayeriyelevnaa
1923-29
353. Gornyy Arnold Naumovich
1923-27
354. Gorin Yakov Davkhovich
1935-39
359. Grinburg Rakhil Borisovna
1926-30
360. Grinberg Dora Peysakhovna
1935-39
361. Grinberg Moisey Shlemovich
1924-27
362. Grinberg Manya Lvovna
1927
365. Grinshteyn Roza Ilinichna
1927-29
366. Grinshteyn Fanya Fishelevna
1934-39
368. Groysman Reyza Elevna
1926-30
369. Grupman Etya Ikhilevna
1930
370. Gubka Grigory Moyseyevich
1934-39
373. Gurariy Shmerel Leizerov
1923-25
375. Guterman Vulf Yankelev
1925-30
379. Danko Khaim-Leyzer Aronovich
1926
381. Dasyuk Augusta Samoylovna
1932-37
382. Dashevsky Moysey Mironovich
1925-27
384. Deresh Mendel Shneyerovich
1934-39
393. Dizik Brana Lazarevna
1928
396. Doskal Sofiya Moyseyevna
1935-39
398. Dranovskaya Feyga Shayevna
1928-30
399. Drapushko Khana Shmulevna
1933
400. Dreyman Meyma Iosifovna
1926-30
403. Dukhovnaya Ester Isaakovna
1927-28
404. Dukhovnyy Avrum-Davydov Itsko-Moyshevich
1923-26

No comments:

Post a Comment