Tuesday, November 15, 2016

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY (#1)

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY #1
Non-Resident Members (a partial list)
(vol. VI,  SM  Dubnov)
i. 347-352


ARKHANGELSK
Bronnitskiy OI

ASTRAKHAN
Daykhes MA

ATAKAKH (Bess.)
Perelman TP

BANU
Trop MM

BERDICHEV
Gershengorin A

BERDYANSK
Romm MB

BERLIN (Germany)
Elyasberg A

BREST-LITOVSK (Grodno)
Shereshevskiy IS

BELOY-TSERKVI (Kiev)
Veksler MI
Kolker BD

VARSHAVE (WARSAW)
Zilbershtrom IA
Rozenberg IS
Shatskin Ya. B.

VELIZHE (Vitebsk)
Zilpert B

VILNA
Benyakob Ya I.
Goldberg BA
Goldberg IL
Meretskiy IM
Sheskin Ya.

VINDAVA (Kurl.)
Kirzhnir A

VINNITSA (Podolsk)
Palatnik A

VITEBSK
Vishnyak IV
Oylim VA
Slonim LE
Yakhnin AV

GOMEL (Mogil.)
Agroskin  II
Bruk  A. Ya.
Sheynbaum LI

GORKAKH (Mogil.)
Belenky IB

GRODNO
Shereshevskii IL

DZHANKOI (Tavriya.)
Kublanovsky MS

YEKATERINBURG (Perm)
Khvolos MN

YEKATERINOSLAV
1. Ayzenshteyn Ye.
2. Berezovskiy Ya. D.
3. Braslavskiy SL
4. Vrontman SL
5. Bruk MS
6. Brushteyn ML
7. Dolzhanskiy Ya. M.
8. Karpas M. Yu.
9. Korin I.
10. Kofman LI
11. Meydanskiy NA
12. Krasnyy B. Ya.
13. Toporovskiy BI
14. Urin L
15. Friedman Yu. V.
16.  Shklyar L.
17. Shteyn SP

YELISAVETGRAD
Weissenberg SA
IRKUTSK
1. Veypin S. Kh.
2. Gosman V (or B) M
3. Krol MA
4. Lobzovskiy B (or V) I
5. Reznikov MA
6. Synagogue Biblyut
7. Frizer Ya. D.
8. Khokhutkin GI

KISHINEV
Rabinovich AZ
Shaykevich MI

KONSTANTINOGRAD (Volynsk)
Finkel L.

KRIVOY ROG (Kher.)
Braslavsky ML
Glants MM

LIBAVA (Libau?)
Yuspe A
Ryshman DL

LODZ
Babyatskiy A
Guralskiy S

LOEWE(Loev?)(Minsk)
Feyginberg L

LONDON (England)
Gintsberg U. Sh.

LUBNY/LUBNA ( Polt.)
Barsky F. Ya.

LVIV (Galicia)
Shor M

LUBLIN
Vaksman Ya
Varman B
Klinkovshgeyn MD
Sheynbrun V
Erlikh M

LYAKHOVTSAKH (Volynsk.)
Vygoda MI

MALIN
Fiks Ya. Sh..

MARIUPOL (Ekater.)
Tregubov AM

MERVE (Zab.)
Solovey IM

MINSK
1. Kovarskiy SN
2. Lunts OL
3. Rogov M. Yu.
4. Syrkin G. Ya.
5. Shapiro ME

MIRGOROD (Polt.)
Vinogradov L

MOGILEV (Podolsk)
Shtekelis BI

No comments:

Post a Comment