Friday, November 18, 2016

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY: Kiev & Odessa (#2)

1913 JEWISH HISTORICAL SOCIETY #2
Non-Resident Members: Kiev & Odessa
(vol. VI,  SM  Dubnov)


i. 350
KIEV

1. Aleksandrov MI
2. Aleshkkovskiy Ya. M.
3. Barats GM
4. Benderskiy IA
5. Breytman AS
6. Brodskiy AO
7. Brodskiy LI
8. Brodskiy MS
9. Brodskiy M. Ya.
10. Bykhovskiy GB
11. Binokur  MK
12. Bitkup NA
13. Galant IB
14. Galperin MB
15. Galperin SM
16. Garkavi AI
17. Gepner IG
18. Gertsman EG
19. Ginsburg LB
20. Ginsburg VG, baron
21.  Gitman ID
22. Goldblyum AS
23. Goldenberg AM
24. Grinberg AG
25. Gurevich AB
26. Dobryy A. Yu.
27. Dunayevskiy VS
28. Zaks MR
29. Zaytsev MI
30. Zlaopolsky IS
31. Zolotnitskiy Ya. A.
32. Izraelson Ya. I.
33. Kamyunskiy MI
34. Kelberin IB.
35. Klyachko LS
36. Kulisher MA
37. Lev AL
38. Lev LA
39. Levenshteyn DG
40.  Levin RI
41. Lukatskiy  AO
42. Liberman S. Ya.
43. Lurye VD
44. Mazur MS
45. Margolin AD
46. Margolin DS
47. Mints PB
48. Mirkin MA
49. Morgulis NM
50. Motskin Kh. Sh.
51. Notkin IA
52. Paul BB
53. Pisnoy ML

i. 354

ODESSA

1. Arlyuka AG
2. Ashkinazi ZE
3. Barbash S
4. Breytman GM
5. Brodskiy AE
6. Brodskiy Ch.
7. Vaynshteyn GE
8. Vilenskiy B
9. Voroshilskiy
10. Golbeyn Ya. Sh.
11. Gimmelfarb GI
12. Zusman MG
13. Konelskiy IL
14. Kofman DG
15. Magaril FL
16. Morgulis MG
17. Nadel I
18. Plesser LM
19. Poves SG
20. Raukhvarger SG
21. Feldman Ya. A
22. Fisherovich M
23. Frankfeld GV
24. Khais OS
25. Shapiro LG
26. Shapiro SB