Thursday, December 19, 2013

Landowners: Bratslav, Balta, Kamenetz-Podolsk

http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Podolia/bratslavuezd.htm

A few possible Jewish landowners in----

Bratslav (1914):
Fredro Isidore Viktorovich—Torquay Shpikovskoy parish
Gilevich Eugene Andreevich—Zhaborkrich Shpilovskaya parish
Kushnir Carp Matveevich—Bortniki Pecharskoy parish
Orel Yefim Mironovich—Rogozny Pecharskoy parish
Rubinstein Alexi Vsevolodovych --Sheludki Pecharskoy parish
Rubinstein Nikolai Vsevolodovych--Sheludki Pecharskoy parish


Balta:
Burdiyan Moise Yakov—Burshteny, Krutyansky parish
Burdiyan Jacob Moise—Burshteny, Krutyanski parish

Kucher Ven. (Benjamin?) Iulyan—Tiskolung, Chernyansky parish

Kamenetz-Podolsk (1914)

Makovsky Isidore S. –Bershad
Farengolts Isidore B.—Bely Tsykovskoy