Saturday, December 7, 2013

Vilna/Vilnius Rabbinate

Lithuanian State Historical Archives: Vilnensky Rabbinate (Vilna Jewish Rabbinate)

An index of Fonds is available (in Russian) at:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Information is from a Russian language site: "Surname Index"
Kvass--maybe a relative of mine?

F. 728, FR 2, 82-102: "1855—Metric Varna, Novogrod, Telsiai Snipishkogo" (Snipiskes?)


Snipiskes Society--Some families: Krupnik, Markman, Butcher, Moriah, Velkind, Valk, Roemer, Chervsky, Broida, Gurevich, Zetel, Feigelson, Mendel, Olenski, Ikulsky, Pecker, Klibansky

TELSIAI

F.728, FR.2 109—1855, Telsiai/Telzh Society: Marriages of Jews

2 - Tslenbler , Leibovich , Segal , Brauda , Levin , Zacharias

3 - Rubin, Brauda , Itsykovich , Liplyavski

4 – Mezegal, Hyayten Rabinovich , Shlep

5 - Tsymbler , Goltsberg , Tritik

6 – Opelman

7 – Levin


F. 728, FR 2, 134—"1856 Telsiai/Telzh Society: Marriages of Jews"

2 - Abramovich , Tov-Plotnik, Markovic Kalonov , Blof / Bloch/Blokh, Gardymarov , Vulfovich , Bai , Kagan , Margolis ( Rabbi )
3 - Tsadukovich , Zakheim , Rayvidov , Sapira , Korb , Sandler, Leyzerovich , Levin , Brown/Braun
4 – Dimont, Ackerman, Jacobson, Michael , Gutman , Katz Movshovich , Sragis , Kliots / Klets Bloch/Blokh
6 – Zach/Zak Meerovitch

F. 728, FR 2, 135 "1856 Telsiai Society: Jewish Divorces"

2 - Zakheim , Olioshev / Oleshev
4 - Itsykovich , Broz , Sachs

F. 728, FR 2, 136—"1856 Telsiai Society (births, marriages, divorces, deaths), 1863 (births)"


2 - Kliots / Klets , Opengeym , Bai , Bekar , Kantser/Canter , Rayvid , Zilbert , Kinsburg , Conde , Levin , Abramovich , Zak Naveran , Kedsade , Meerovitch , Yankeliav , Shmuylovich , Tov
3 - Braud , Benjamin Hirsch, Abel Royvidov , Kliots / Klets , Girshovich , A. , Zakheim , Blyakher , Mokuskov / Nokuskov , Galgut , Itsik , Movsha , Srol / Srol , Movshovich Zak, Levin , Haytenov , Zorh , Hiten , Leyes , Shossen Leybov, Hvas, Yankel / Yankelev , Zilberman , Ziva Abramovich Nosanovich , Nekemiovich , Shepsheliov

4 - Zaks, Bras, Zotcheym

5 - Tov-Plotnik, Kaponov Bliokh / Blech , Plotnik, Vulfovich , Bai , Kogan , Tsaduhovich , Zakheim , Sapir

6 - Sandler, Shvaschin Levin, Brauz , Dimant , Ackerman, Liphel, Gutlin, Katz , Sranis , Kliots / Klets , Blach , Zak, Schvanzik , Meerovitch Berman, Kontseyh , Gdalevich , Kagan , Kruskal , Briner , Shulman, Fayvishovich , Galadorus / Galadzhus Abramovich, Borukhovich

7 - Royvid , Levin , Rabinowitz Grushlovsky , Rollin , Kagan , Sachs , Shulman, Leibovich , Mitov , Zalberg , Kogan , Ordman , Girshovich , Hvas , Davidovich , Zwin , Ovesiovich / Ovesevich , Itsykovich , Haytel , Baskin, Levin, Bir , Bliokh / Blech , Blackman , Kogon , Tsymbel , Shmuylovich , Popeden , Yankelovich

8 - Bloch, Goldorun , Blinder , Levin , Jakob, Shosen , Lorknitsky, Kogon , Grulinovsky , Girshner , Shles , Blakh ,
Khayten , Kaverin, Levin, Rayvid , Shliomovich / Shlemovich , Shlem, Bai , Grosman , Reymchin

9 - Klein , Balkh, Kliots / Klets , Perey

10 – Gaht, Medlin , Zeiger , Mil , Kogon , Mapameya ,Pedelev , Dubrovich Levin , Bliakh , Elias/Yeliyasov, Sartan , Iovlovich , Kharchevlin , Beniyamin Friedman/Fridman , Kasper , Gaadfus, Ralnikov , Korb , Epelman , Litvin , Novorin , Broude , Pulnok , Altfals , Grushlovedes , Blakh

11 - Gantorin , Bervich Berman , Braude , Shopira , Itsykovich , Toronshteyn , Haimovich , Later , Kvan, Zelingorer , Flops , Shenib , Altfat , Rudman , Sutter , Bliakh , Bai, Peymors , Koopman , Rhuddlan , Goldberg , Lipkun , Litvin , Mayyer, Trus

12 - Retovsky , Lukichik , Vorginsky , Brik Meerovitch , Klats , Epshtayn , Epsher , Ruby, Litvin, Shadis, Jacobson, Becker, Purnd , Neftakh, Esterman , Benjamin , Tosen , Bliokh , Luknitsky Katz , Kagan , Sher, Kouchner Magid, Klotz , Levin , Apengeym , Laiho , Dayvid , Sholomovich , Gutman – Yakeliovich

13 - Hatskeliovich , Rosiensky , Panedel , Shosen , Vorimsky , Goetz , Rasplavsky , Tsit, , Bai , Levit, Lioriya , Krol , Aronman , Talpis , Tavnis , Schumann , Tur, Gershovich , Royvid , Kagan , Sholomovich , crowned , Raphine , Kelmensky , Segal , Paul Priyes , Schwartz/Shvarts, Shulman, Meerovitch

14 - Roic , Blach , Dansk , Leibovich Pal Shrapish, Gershon , Yelesov , Kraz , Raffin , Bloch Shimanov , Lindman , Blechman , Kruskol , Suspira , A. , Gershiovich, Khayt , Druck, Bai, Faytsliovich , Lipmanovich, Sandler , Kagan, Miler , Malomed , Shpakh , Kpats , Gunts , Purile , Srayel iz Lashada , Girelovich , Mer, Kogan, Yansovich , Zilberg, Bloch

15 - Gabrielle Royvid , Sheyna, Glaz, Pelz , Spitz, Shmuelovich , Marcus Itsykovich Khayt, Zalmanovich , Kvass , Zilberman , Bloch, Jacobson, Neumann, Gershon , Korb , Bai , Leibovich , Berel , Yankelovich , Levitas , Nerborgsky , Shmuel Rubinstein , Golpert , Ares, Schachen , Opiv Yankel , Suster , Hatskelovich Garber , Grushman Hythe , Levin , Jacob Verneyts , Brik

16 - Gaves , Borwits , Kagan , Litvin , Shur , Purim , Royvid , Rovid , Shoshen Hythe , Kruskol , Leib, Rastovek , Pres , Hunton, Shapiro, Galpert , Kaplan, Blach , Gordiner Brin , Purile

F. 728, FR. 2, 137—"1856 Telsiai Society: Jewish Deaths"

2 - Kliots , Opengeym , Bai , Bekar , Kantser

3 - Kalmyanov Levin , Konde , Kinsburg Abramovich , Zach

4 - Kedsade , Naveran , Meerov , Yankeliov,  Shmuylovich , Tov

5 - Brauda , Benjamin Hirsch, Abel/Abel Rayviduv , Kliots

6 - Girshovich , A. , Kliots , Benjamin , Zakheim

7 - Blyahar , Zhokuskov , Galgut , Itsik , Movsha , Srol

8 - Movshovich , Zack , Khiten , Levin

9 - Zarkh , Hiten , Leyes,Shossen, Leibov

10 - Hvas , Khiten , Shossen, Yankel , Zilberman , Ziva

11 - Abramovich Nosanovich , Itsik , Shepsheliov , Nekemviovich

F. 728, FR. 2, 146-156—1857--"1858: Metric, Vilna Jewish Community"

Some families from the village of 146-156:
Bloch, Frishberg, Kovner, Kleck, Meisel, Levinson, Nakin, Eyfebah, Berland, Rothstein