Sunday, March 2, 2014

1893 EKATERINOSLAV PROVINCE: KANKRIN--A JEWISH AGRICULTURAL COLONY

A list of names from a Russian language site can be found at:  bernshtam.name/colony/Kankrin/index.html. If you click on the numbers on the site, the original page of information opens. Please see the site for a complete list. 
Some of the names appearing on the site are:

Abugov 176
Auerbach 016
Aguft 155
Azarkh 051
Azarkh 053
Aleksandrovich 099
Alter 176
Albert 053

Bagakov 044
Bagrachev 034
Balonov 135
Baranovskaya 145
Beygel 228

Belenkov 055
Belenson 053
Belenky 167
Belyaev 101
Belyansky 077

Bear/Ber 199
Berezin 034
Berzigal 099
Berzigal 190
Berman 125
Berman 201
Beskin 034
Biblica 176

Binder 016
Blatt 201
Blinkov 016
Bloch 228
Blyakh 217
Bogomaz 044
Bodnya 079
Boldun 099
Bolshinsky 137
Bondarev 178
Boriskovsky 053
Borok 079
Borukhovich 201
Brozgol 099

Wiseman/Vaysman 101

Vestfrid 101

Vilenets 178
Vilinov 055
Viskina 027
Vitkov 055
Wunder/Vunder 236

Galinsky 217
Gasil103
Gelperin 055
Gildener 178
Gimpel 079

Gene/Gin 201

Hirsch/Girsh 203
Gitel 236
Glikin 137
Glyaz 228
Godos 103
Golosov 157
Golberg 236
Goldschmidt 217
Gorbunov 079
Gordin 079

Gordon 159

Gorenburg 067
Goronin 057
Goryansky 081
Hoffman/Gofman 044
Hochman/Gokhman 159
Gram 027
Grimblat 236
Griskan 159

Gurevich 159
Guslits 137
Gutkin 081

Dadionov 067
Dvortsik 230
Deglin 159
Dedinsky 019
Derk 071
Domke 147
Don 139
Drevin 057
Drozd 067

Druyan 103

Dubrov 057
Dubrov 067
Dukarevich 034
Dybin 019

Evel/Yevel 217
Ezerets/Yezerets 159

Elyashevich/Yelyashevich 083
Ruff/Yersh 105
Ershev/Yershev 057

Zhilin 067
Zabrotsky 139
Zabrotsky 178
Zac 203
Zegelman 230
Seeger 203
Zelenovski 034
Zeligson 034
Zelbet 083
Singer/Zinger 230
Zlatokryltsov 105
Zogot 105

Zodov 139
Zorob 178
Zuser 217

Israel/Izrailit 019
Joffe 019
Iofent 178
Iofes 161
Itzkowitz 203


Kablukovsky 067
Cape/Kabo 107
Kagan 205
Kadashevich 238
Kalmanovich 217
Kantsan 083
Kaplan 089
Cartwright/Karetnik 186
Karmal/Karmalev 057
Karpovsky 125
Katkovsky 057
Katzin/Katsin 205
Kirpich 139
Keys/Kis 019
Kiselgof 034
Kiselgof 036
Klauznik 232
Clough/Klaf 232
Kleiman 042
Klempert 145
Klenbert 217
Klyuchevskii 036
Knopov 180
Kovnat 019

Kogan 036
Kogan 059
Kogan 107
Kogan 219
Kogan 230
Kogan 232
Kozinski 059
Konikov 059
Krapivsky 238
Krasik 180
Krivorotenko 027
Krieger 069
Croze/Kroz 083
Krugloye 238
Cruz/Kroz 125
Kublanovsky 036
Kukui 036

Kupishek 109

Lapko 147
Leo/Lev 109

Levenzon 205
Levin 067
Levin 109
Levin 161
Levin 167
Levin 205
Levin 207
Levin 232
Loewner/Levner 207
Legs/Legov 163
Lein 180
Lekush 109
Lekush 111

Lemko 085
Lipchak 145
Litvinov 139
Lifshitz 163
Lifshitz 180
Lifshitz 182
Lomovskiy 085
Lotsev 111
Lubao/Luban 111
Lubao/Luban 161

Maharam/Magaram 145
Meyer 071
Mayzlin 182
Maltz 111
Mamiofe 113
Margolis 019

Marshal 232
Medvedev 113
Medvedev 115
Meerov 085
Melamed 141
Merkind 207
Miller 238
Minicom 021
Minkovich 219
Mitau 207
Mitsman 115
Moznaim 163
Moiseenko 042
Moiseenko 069
Morozov 141

Mosin 027
Mostowski 021
Mostowski 027

Namakshtansky 207
Nevler 021
Neuhaus 115
Neuhaus 163
Nemchonok 059
Nitz 021
Nol 209
Nudel 232

Overshtein 021
Olkhov 115
Orel 209
Orlov 182
Ostrovsky 089
Ostrovsky 125
Osher 163

Paikin 085
Paisner 182
Penhasovich 141
Perelman 021
Perelman 023
Perelman 025
Pechereher 182
Pinzon 059
Pinzon 061
Piskun 038
Platok023
Plepler 141
Politsky 115
Pupik 209
Polyakov 182
Prips 115
Proviz 038
Pupik 209
Puhovichi 038

Rabinovich 209
Rakant 061
Raskin 141
Rahman 085
Rahman 087
Reyngevirts 115
Reyngevirts 163
Rice/Risov 023
Rogachiov 069
Rosas 143
Rothenfelde 184
Rothstein 117
Rubin 190
038 rubies/Rubinov
184 rubies/Rubinov
188 rubies/Rubinov
Rubenstein 219
Rutman 117

Sapir 143
Sverdlov 087
Svyatskiy 061
Segal 117
Segal 125
Senderov 143
Serhel 087
Simuni 038
Synder 219
Siritsky 038
Skayzger 232
Sladkov 087
Soifer 209
Soifer 211
Sokolovsky 190
Nightingale/Solovey 071
Sorkin 023
Sorkin 027
Sorkin 069
Stoikin 061
Suhanovich 219
Sushchenko 044
Tamarkin 143
Tiberias/Tverya 234
Turvey/Tervya 211
Comrade/Tov 211
Comrade/Tov 219
Turner/Tokar 184
Tomsinsky 069
Tomshinsky 023
Toptun 027
Treskunov 040
Treskunov 167
Trubkin 061
Trubkin 069

Urin 040
Uskach 119
Usyskin 040
Ushats 165

Fain 234
Fayvushevich 234
Faynveyts 119
Feinstein 165
Factor /Faktor 234
Fidelman 219
Fonarev 143
Frayner 184
Friedland 165
Frederick/Fridrikh 042
Frumin 061
Fur 234

Haffkine/Khavkin 063

Hain/Khain 186
Chait /Khait 025
Hanovich/Khanovich 063
Hasin/Khasin 125

Hinsky/Khinsky 238

Hurin/Khurin 190

Tsarikin 186

Zeitlin 186
Tsimblin 121
Zimmer 165
Zimmerman 236
Tsiperling 089
Tsipursky 213
Tsireshtein 044
Tsirkin 121
Tsirulsky 213
Tsodokov 186
Tsorfos 165
Tsukkerbekker 236
Tsyganov 069

Cherkever 186
Cherniavsky 040
Chertkov 165

Chopik 188

Shapir 165

Sheyngort 215
Shyhalau 042

Shidlovsky 147
Shindmesh 188
Helmet/Shlem 213
Shlyahter 213
Schneier 025
Shnol 063
Shnukal 236
Sholosh 167
Shohst 069
Shparberg 065
Shpintsodel 121
Spies/Shpis 042
Tongue/Shpunt 188
Shtahter 042
Shtubran 147
Shuer 121
Shuer 123
Shulkin 123

Shulman 215

Schuster 215
Schadrinsky 065
Shchedrov 167

Ezrin 145
Eydenzon 123
Eliosof 087
Eliosof 089
Elkin 065
Elperin 188
Epshtein 145
Epshtein 188

Yuhnikov 025
Jakub/Yakub 219
Yalov 215
Yanovar 123

Yantovsky 040