Wednesday, October 29, 2014

1879-1880 ACADEMIC YEAR: KHARKIV IMPERIAL UNIVERSITY STUDENTS

1879-1880 Kharkiv Imperial University Students' List (incl. Foreigners)

Erenburg Gershovich Lazar
Venderovich Leonid  Davidovich
Rubinshteyn  Yuna (Jonah??)  Yakovlevich
Rubinshteyn Iosif Adolfovich

Medical School:
First Course--
Arshavshy Aron Moiseyevich
Bogoslovk Meyer Mordkhovich
Gimmelfarb Yakov Fraimovyach/Froimovich
Gubergrits Isaiya/Isaiah Mordokhovich
Gurfinkel Anton Lvovich
Zelyianov Mendel Girshovich
Krichevsk/Krichevski Leiba Vulfovich
Levipson Carl Naftalovich
Mamrov Avram Aronovich
Naymer Avraam Beynshovich
Nemirovsky Gersh Shimonovich
Rabinovich Samizdat/Samson Zyndelevich
Sabsovich Isaak  Yusifsvich
Sabsovich Isaak Yankelevich
Sabsovich Alexan. Iosifovich
Sandomirsky Berko Izrailevich
Khalfiye/Khalfin Shlem-Movsha Mordkovich
Shlyapochnikov Mikhel Usherovich
Enelis Nesan Berkovich

Second Course—
Valter Vlad—ir Grigrevich
Vertman Genekh/Henry Izrailevich
Gidalevich Avraam Yakovlevich
GovseevGovseyev Albert Akimovich
Goldfeld Moisei Avraamovich
Grinberg Abram Moiseyevich
Kerner Grigory Samsonovich
Yanovsky/Janowski Gersh Aronovich

            Third Course--
Bomash Dav Shalomovich
Davidovich Grigory Abramovich
Dubrov Isaak Nikelevich
Klauzman/Klausman Isaak Moiseevich
Kolotukhov Gersh-Alter Berkovich

           Fourth Course--
Grinberg Getsel Monseevich (Moisyevich??)
Nemirovsky Iosif Yakovlevich
Ochakovsky Moshka Nakhmanovich


FOREIGN STUDENT AUDITORS

History & Philology:
Lurye/Lurie David

Dept. of Physics &  Chemistry (??):
            First Course—
Ilyev Izrail
Faculty of Law:
            Second Course—
Genelis Noah/Noi

According to the Medical Faculty:

First Course—
Abramsky Savvatsh
Abrutin Izidor
Averbakh Zakharsh
Babad David
Brodski Yakov
Vaisbrod Yakov
Geshelin Mark
Gomberg Zelman
Goddenberg Soloshzh
Dikanshy Yakov
Dubinsksh Vladia__
Zaslavshi Abram
Deva Izrail
Mandelshtam Yosif
Polopksh Gerts
Reikhsfeld Grigorsh
Shvartsian Grigorsh
           
Second Course—
Kadanov Jacob/Yakov
Shuldiner Samuil
Engel Moisey
Engel Grigory

            Third Course—
Kosinsky Eugene
Reznikov Yakov

            Fourth Course—
Knepler Gdal
Kreyzler Boris

Apothecary Assistant:

            First Course—
Pisarevsky Moisey
Shiperovich Lev