Monday, December 1, 2014

1902 KIEV INSURANCE FUND

1902 KIEV INSURANCE FUND
(National Ukrainian Library—Vernadsky)Class 0079: Kiev Insurance Fund aid to political exiles & prisoners (Red Cross)—April, 1902

Altschul [l] EP Mariya;

Basov, ya.;
Baumann, D.;
Bachelis, C.;
Belka, S.;
Berlin;
Berlin
Belsky.;
Bliny, D.;
Blyumenfeld, ya.;
Bobrovskiy, B.;
Bogorad Darya;
Bronshteyn, B.;
Brohina, M.;
Budzilevich, B.;
Belov, B.;

Uollakh, M.; 

Fuller, ya.;
Volski, D.;
Venskiy, B.;

Galitsinsky, E.;
Gal'perin, l.; 
Galperin, str.;
Ginzburg;
Ginzburg Ida;
Gordon;
Gorovits;
Gorovits/Horowitz, N.
Gorovits/Horowitz, D.;
Greenblatt, B.;
Grinshteyn, B.;
Guk, E.;
Gurskiy, M.;
Gutnik, M.;

Dizhur C;
Dolinskiy, G.;

Zhukovskiy, ya
Kanevets,.; 
Kanevets, str.;

Kontorovich;
Kaufman, M.;
Pisets, ya.;
Kovalskiy;
Krasnopolskiy, B.;

Levin;
Levitan;
Lifshits;

Maltsman, B.;
Maltsman Ida;
Markovich, Z.;
Mirkin;
Moseich;

Nahimzon, C-Ia;
Neyman, B I;

Rabinovich, ya.;
Rosenstein, E.; 
Rozum, D.;

Spector Mary;

Tarshis, I.
Trakhtenberg Dora;

Uritskiy, C.;
Uritskiy, M.;

Fel'dman,.;
Fishman, ya;

Tsigler I O;

Shendrik, ya.;
Shnaper, ya.;

Kogin, F.;

Mameluke, M.;
Livshits;

Ratner, C.; 
Reutsky;
Rukina, S.;

Pik;
Popper;

Slutskiy, ya.;
Stern, N.;

Erbsher;