Thursday, December 4, 2014

1917-1918 KHARKOV BOARD OF THE JEWISH COMMUNITY: LIST OF NOMINATIONS (#1)


1917-1918 KHARKOV BOARD OF THE JEWISH COMMUNITY: LIST OF NOMINATIONS (#1)
(Livejournal.com)

This is a partial list. There are a total of seven lists.

LIST #1

 Candidates “People’s Freedom” Party

1. Ravin Yakov Sergeyevich
2. Dypshits Miron Moiseyevich
3. Orshansky Moisey Gregoryevich
4. Gurevich Grigory Ilich
5. Greben Grigory Nikolayevich
6. Bruye Pavel Yaovlevich
7. Lurie Israel Isaakovich
8. Berenshteyn David Isaakovich
9. Goldenshteyn Pavel Vasilyevich

LIST #2

Candidates “Socialist Workers” Party

 1. Rozin Abram Osherovich (Ben-Aoyer)
 2. Shapiro Osher Davidovich
 3. Zisian (or Zisnan) Abram Fayvushov
 4. Vaynshenker Yusif Moiseevich
 5. Begam Iuda Markovich
 6. Frumkin Aron Berkovich
 7. Grozovsky Samuel Samsonovich
 8. Ikfshmts Moysey/Moses Borukhovich
 9. Perchenok Vulf Grigoryevich
10. Zabrodsky Osher Yakovlevich
11. Druyan Ber Moiseyevich
12. Ginzburg Yakov Borisovich
13. Geskn Moysey Zalmanovich
14. Shulman Yusif  __sevich
15. Polyakov Basya Solomonovna
16. Dinaburg Shlioma Zelmanovich
17. Rozenberg Moisey Khaimovich
18. Averbukh/Averbuch Ida Gershovina
19. Stolnitz Itsko Kalmanov
20. Korn Yakov Girshevich
21. Gureaich Leyvik Solomonovich
22. Crom (?) Iser Yusifovich