Wednesday, August 12, 2015

1906 VILNA: 2nd PRECINCT—VOTERS’ LIST (#3)

1906 VILNA: 2nd PRECINCT VOTERS’ LIST (#3)

SURNAME
FIRST NAME/PATRONYM
i. 31-32

Zadvin
Khonel Leyzerovich
Zaz
Shimel Movshevich
Zakovich
Shimel Girshevich
Zaks
Aleksandr Grigoryevich
Girsh Notelevich
Shepshel Girshovich (under the authority of his mother, Rebeka Yakovlevny Zaks)
Zak
Mordukh Movshevich
“”
Khaim Leybovich
Zald
Abram Girshevich
Zaldberg
Iosef Movshovich
Zalkind
Benyamin Borukhovich
Vilgelm Zelikovich
Vul Leyzerovich
Zall
 Mendel Berkovich
Neum Rafailovich
Zaloshansky
Lozer Yudelevich
Zamechek
Shender Girshevich
Shmuyl Movshovich
Movsha-Ovsey
Zandberg
Abram Movshevich
Samson Abramovich
Zand
Abram Berkovich
Zarkhi
Iosif Abramovich
Zartsin
Tevel Davidovich
Zaydel
Ovsey Zelmanovich
Zaydelson
Yankel Davidovich
Zayd
Abram-Peysakh Girshovich
i. 33-34

Zeger
Mendel
Zeldin
Aron-Mordukh Yevelevich
Zeltser
Abel-Girsh Movshovich
Yelsh Girshevich
Zemser
Izrail Yudelevich
Zetel
Leyba Meyerovich
Movsha Itskovich
Khaim Mikhelevich
Khatskel
Yankel Leybovich
Zeyger
Mendel Mordukhovich
Zibel
Pinkhos Abramovich
Zikevich
Leyzer Borukhovich
Zilberblat
Mendel Sakharovich
Zilberkveyt
Kaufman Lipmanovich
Zilberman
Yankel Khaimovich
Zilbershtrom
Psakhsh/Psahsh Iosel Zundelevich
Zinger
Khatskel Lipmanovich
Zlatsovsky
Itsko Zalmanovich
Zlotoyabko
Movsha Yankelevich
Znitsinsshy
Genrikh Mikhaylovich
Zonsayn
David Ruvelyuvich
Zupran
Leyzer Movshovich
Yankel Ioselevich
Zusman
Shimel Berkovich
Zyvelchinsky
Osher Isaakovich
Zyskovich
Srol Zvulonovich
Zytler
Mikhel Shlyamovich
i. 34

Yugikhes
Lev Samuilovich
Daul Samuilovich
Iosel
Zvulon Leybovich
Ioselson
Meyer Elyashevich
Elyash-Iosel
Iocne
Sholom-David Zelmanovich
Ioffe
Vincent Osipovich
Girsh Notelevich
David Ioselevich
Itsko Kalmanovich
Kadysh Zelmanovich
Shevel Leybovich
Iokhel
Mones Abramoich
Iokhelson
Abram Vurukhovich

No comments:

Post a Comment