Tuesday, August 25, 2015

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS (#2)

1913 EKATERINOSLAV HOMEOWNERS #2
(from an unknown book---an address book??)
This is a partial list of possible Jewish names, which included the following: Surname, (some) first initials, address. There is NO other information.


i. 8
Davidov D. 4-n Kaydak. 7.
Dauengauer Ye. Kazach'ya 53.
Dauenauer V. Groshev. 6.
Deygman Alake-vev. 44-
Deylis X. 5 Monast. per. I I .
Deychman G. Suvor. 48.
Deninzon A. Kazach'ya 7.
Dobroshteyn Suvorov. 4.

i.8
Dokhman I. Aleksandr. 55.

i.9
Dymshits M. Kirpichnaya 7.

Evrejskaâ bolʹn. Porohovaâ 1.(Jewish Hospital)
Yefremova/Ephraim A. Dachnaya I.
Yefremova/Ephraim P. Polevaya 67.

i. 10
Zaslansky . Liteynaya 16.
Zelikman Khar'k. I .
Zelikman Vannaya 5.
Zeldkn Novoyeel'naya 40
Zelikman Vannaya 5.
Zib Ye. Sevastop. sp. 9.
Zibin S. Seminarskaya 28.
Zilberman A. Tr. baz. 25.

i.11
Zuskin I. Bezulovskaya 42.


Ilina M. Zhandarmskaya b. 23.
Ilin I. Pokrovskaya 37.
       T. Bryanskaya 41.
       YA. Lagernaya 29.
Itkina Ye. Kerosinnaya 58.
Itskovich V.-R. Troits, b. 1.
Iorkin Nov. 6
Ioffe Sredne-Pod. 31.
Ioselzon R. Troits. 50.

Kalmanovich Polevaya 71.
Kaminski Gostinnaya 2.
Kan Troitskaya 5.

i. 12-13

Kaplun M. Kherson. 48.
Kaplan I. Kazach'ya 17.
Katsnelson Ye. Kaya.ch'ya 84.
Katsenelson L. Kutsash. 12.
Kats S.   Prospekt" 19.
Klassen D.
Kotkin S. Mandr. 1.
Kotek Ye. Uspey, pl. 17.
Kotin V. Kazansk. 19.
Kofman I. Prospekt" 71
          D. Novodvor. 7
       F.   Kazach'ya 39.
Kogon S. Tr. 65.
Kagan D Troitsk. 1.
Kolin R. Zhandarm, b. 20.
Kolton S. Ukrain. 3

i.14
Krants M. Peterb. 44.
Krafel G. Kharkovsk. 18.
Kraft K. Mandr. 20.
Kren Ye. Borod. 15.
Kriger Dvortsovaya 16.
Krol Ye. Filos. 49.
Kulik Ye. Izvil. 52.

i.18
Neyman B. Peterb. 38.
       M Skakovaya 30.
       I. Potemk. 19.
Neyman B. Peterb. 38.
         G. Tuiik 4
Neymetts SH. Suvorov. 39.
Neyte I. Pavlovskaya 9.
Neyfeld G. Tuiik 4.
Neyshtab A. Nervo 21.

i.19
Okun S. Pravil'n. p. 2.
Oleynik S. Sr.-Podg. 9.
Orkin Ye. Tr. yel. 9 p. 2.

i.21
Rabinovich B. Troitsk, b. 82
Rabinovich L. Troitsk. 10
Rabin Tr. b. 41.
Raykhman S. Kirpichi, pl. 10.
Raysin X. Starog. 1
Raytsin G. r-vznichnaya G.
Raykhman I. Kamen. 4.
Rappoport N. 2 Kayd. 33.
Rebinin" L. Pavlovsk. 7.
Revin Ye. Apt. b. 80..
Revin' I. 4 Poper. 2.
Revznn A. Khersonskaya 39.
Reyngold I. Novoye. 11.
Reykh/Reich R. Skak. 51.
Rekhman/Reichman I. Yarm. sp. 19.
Rivkina G. Tr. b. 56.
Rivkin Aleksandr. 44.
Rnvkind Konst. Bryansk. 7.
Rikhter/Richter A. Aleks'yevsk.

i.22
Rokhlin Ye. Proizv. 20.
       X. A.-Nev. I.
Rokhlin O. 3 Mandr. sp. 1.
Rokhman G. ZH. bal. 1 p. 5
Ruban D. Kriv. p. 6.
Rubenchik B. Khere. 54.
Rubinshteyn SH. Nad. 20
Ruditsyna O. Yelis. 13.
Ruzhin X. Rabochaya 26.
Ryvkina X. Tr. b. 61.
Ryvkin A. Tr b. 55.
Ryvin G. Krest. 14.
Rysin R. ZH. bal. 1.
       S. Vy-vzdn. 26.
Rysina R. ZH. bal. 13.

i.26
Fayerman/Faerman Ye. Baseyeynaya 6," 9.
Faynberg/Feinberg I. Sadovaya 6
Faltsfeyn/Faltzfein F. Prospekt' 118.
Farber G. Uglovataya 37
Farberov L., Leybov M. &
Dubliker, Prikaanaya 4.
Fast I. Peterb. 35. 02.

i.29
Yudelson nayel. Prosp. 147.
Yunts A Kazanskaya 26.
Yunkin Ye Nikol. 6.


No comments:

Post a Comment