Saturday, August 15, 2015

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS (#1)

1913 EKATERINOSLAV (City) HOMEOWNERS
(from an unknown book---an address book??)
This is a partial list of possible Jewish names which included the following: Surnames, (some) first initials, addresses. There is NO other information.

i.1
Abaza D., Upravskaya 37..
Abramovicha A., Zhukovskaya 19.
Abramova X., Starogor. 25.
Abramov" A., Tr. Sl., 4 p. 9*
Abramova Ye., Strukov. per. 8.
Abramova X., Kamennvya 23.
Abramovich A., Kerosinnaya 29.
Abramovich A., Kerosinnao 27.
Abramovich V., Nolevaya 18.
Abramovicha G.. Turgen. 1.
Abramovich D.. 1 Kaydak. 34.
AbramovichM-, Ul'yan. 10a.
Abramovich S , Pushk. Pr. 6.
Averbakh I Benul 11 ch.
Ayzenberg Filos. 67.
Ayzenberg 3 Nagorn. 14.
Ayzenberg A. Pushk. Pr. 8.
Ayzenberg A. Gogol. 20.
Aynenshteyn Ye. Moskov. 15.
Ayzenshtadt S. Sadovaya 9.
Ayngorn YA. Sadovaya 1.
Al'tshuler Pushk. pr. 31
Anan'yev" A. Nadezhd. 11.
Anan'yev" P. Ryb. bal. 104.
Anzhelson L. Tikhaya 15.
Anzhelson M. Skvoznaya 12.
Arbuza S. Nadezhd. 9.
Aronovich S. Prospekt" 110.
Aronov Fil. 80.
Aronov Novodvor. 4.


i.2
Asterman A. Kazach'ya 47.
Alter" G. Kirpichi, pl. 4.
Alter R. Yelisavetgrad. 4

Babkin S. Mosk. 11.
Babkin R. Kerosin. 6
Balin" A. Skakovaya 43.
Balin" N. Kazach'ya 31.
Bak" E.-M. Pervozvan. 6.
Banya-Mikva yevr. obshch. Van. 9. (Banya-Mikva Jewish Society)
Bas M. Uglov. 7.
Bauman A. 1 Chechel. 23.
Bakhtin A. Kirpichnaya pl. 14.
Bakhtin I. Kerosinnaya 35.
Bashkin D. Rabochaya 13
Bekar-Ogly M. Tramv. 12.
Bekker I. Kazanskaya 43.
Bekker I Kaydak. 61.
Bekkera M. 1ordanskaya 14.
Bekker M. Yakovlevsyuy sk. 8.
Bekman M Yur'yevskaya 55.
Bergman G. Pervoevanov. 20
Bergman G. Potemkinskaya 1.
Berman P. Starodvor. 2.
Berdichevsky, Aleksandrov '
Berlin M. Ukranvskan 30.
Bernshteyn" S. Izvil. 21.
Bers G. Poltavskaya 13.
Blayman M. Monastyr. 57.
Blank A. T''snaya 17.
Blokh S. Roznichnaya 2.
Blokh B. 1-ya Konechnaya 29.
Blokh A. i A. 1-ya Konech. 21
Bosogelman" P. Novaya 5
Borukhman". L. Novosel, p. 12.
Braginskaya M. Klubnaya 2.
Braginskaya M. Pervozvan. 35.
Braginsky YA. Troiik1y b. 40.
Bregman Turgen. 208.
Brener N. Voznesenskaya 24.
Breyger I. Yuryevskaya 35.
Brodskaya A. Shevskaya 6.
Brodskiy I. Klubnaya 3.
           G. Khar'kovskaya 2.
           I. Uglovataya 33.
         M. Tr. yel. 2 per. 24.
             X. i zhena Pavl. 46.
           YA. Glukhoy per. 8.
           I.  Bazarnaya 18.
           F. Sobornyy per. 1.
Brogkin" 4-ya Konechnaya.
Brotman"-Breytman" P.Nov.37.

i. 4-5
Vaynshteyn G. Troits, b. 78.
Vayner" YA. Togo l. 24.
                L.,  Ukrain. 16, J.
Vasserman" A., Naberezhn. 15.
           B. Peterburg. 56.
           Ya M. Lomannaya 4.
Vesterman D 1ordansk. 8.
Vesker L. Troitsk. 38.
Vinograts"-Finkel' G. Kir.p. 5
Vikhman" M. Gimnastich. 41 v.
Vikhman" M. Gimnastich. 13.
Volf M. Torgov. 3.
Volfson" N Ukriin. 33. 35.
Vulf* I. Kazach'ya 54.

i.5
Galperin S. Yevreyskaya 2.
Geyman I. Aleksandr. 52.
Geysler" E. Novosol. yel 25.
            X. Konechnaya 68.
German M. Vaz. 14.
Germvnt Shevel' Pervozv. 10.
German YA. Zhand. 4.
Gerkhes* N Pervozv 39.
Gertsenshp-nn 1-y Ozer. <t. 8.
Gershevich M. Gimnast. 32.
Gershintser' SH. Yur'yev. 48-
Gershterman K. U „rain. 48.
Ger V Aleksand. 43.
Getman T. Ryb. b- 84.
Geyman Starogor. 27.
Gibsman* YA. Zhandr. b. 10.
Ginzburg* L. Bannaya 7.
          A, Golubin 38
           I. & M I   Kon. 15.
           L, Tr'iikai 42.
Gitberg G. Khersonskaya 53.
Glekler* Ye. Skakov. 5.

i.3
Gyuzshteyn D. Tr. b. 35.
Glotser* Borodin 2.
Glouberzon Glinnyy p. 10.

i.6
Goldin  Klubnaya 11.
Golberg" 
Goldbets* TS. 1 Kayd. 24.
Goldeberg* F. 2 Konechn. 11.
Goldman" G. 2 Shirokaya 5.
Goldshteyn* Izvil. 6.
           M. Filos. 37.
           A. Troits. 7.
            Zhand b. S.
         B. Nagornaya 31.
         Tr. b. 45.
         D. Gramv. 4.
Golner m Gokhman* Kudash. 8.
Gorenshtein M. Polevaya 3.
Gorfinkel' YU. Ozernaya pl. 5.
Gorban AlapiBHCK. 23.
Gorlik Suvorov. 54.
Gorlik G Nabvr. zo"
Gorlik K. Tr. b 75
Gorlik M 3 Momast J
Gramberg' G. Tr b 12.
Grimberg Yelisavetgr. 71.
Gramberg L Kazansk. 21.

i.7
Goldink Vpzn. 4 p 11.
Golburn SH. Uglovataya 35.
Golburt" G. Ukrainskaya 56.
Golberg Proz. p. 1. 13
Goldben TS. 1 Kayd. 24.
Golleberg F. 2 Konechn. P.
Goldman G. 2 Shirokaya 5.
Goldshteyn Izvil. 6.
Gorenshgeyn M. Polevaya 3.
Gorfinkel YU. Ozernaya il. 5.
Gorlik Suvorov. 54.
GokhgemB. Poltavskaya 29.
Gramberg I. Tr b 12.
Grimberg Yelisavetgr. 71.
Gramberg L Kazanek. 2
Grinbaum" Abr. Kirpich, 'l 4
Grnnberg 1 Baz. 88.
Grishman Upornaya 17.
Grishkin Ye. Artil. pl. YU.
Grosgeym" V. Tupik 1.
Gubergrits" YA, Aleks. 13. *
                        Kazach'ya 5 a.
Gudin" P. Kerosin. 20.
Gurvich" S. Voznes. 8.
Gurkin" Ye. Povod, yel- 17.
Gurovich' S. Ukrainsk. 13 i 15.

No comments:

Post a Comment