Saturday, November 7, 2015

1917-1918 KIEV: LIST OF JEWS KILLED (#1)

1917-1918 KIEV: JEWS KILLED DURING RIOTS & MILITARY CONFLICTS (#1)
(“Vaad of Ukraine”)1917
Fond 1164, op. 1, d. #521

NAME
AGE
COMMENTS
December


1. Haik/Khayka GershkovnaTarashievskaya
17
From Fastov
Died in Alexander hosp. of gunshot wound to stomach
2. Pinchas Yankelev  Soliterman
46
Gunshot wound
3. Moise Yakovlevich Lvovich
28
Ignatovki, Kiev tradesman
Died in Alexander hosp. of gunshot wound to left shoulder


1918
Fond 1164, op. 1, d. #529

NAME
AGE
COMMENTS
January


Aba Shayev Karasik
18
Vietka tradesman
Killed during the civil war
1. Jacob Finkelstein

Rovno tradesman
Gunshot head wound
2. Hersh-Leib Nosilevich
21
Berlyant tradesman
Killed during civil war
3. Moshe Morgulis
18
Borodyansky tradesman
Killed during civil war
4. Fishel Borukhovich Vinnitsky
28
Radomysl tradesman
Died of chest wounds
5 .Iosif Froimov Karabachinsky
17
Makarov tradesman
Abdomen wounds
6. Mordukh Borukhovich Zaitsev

Tradesman
Killed during civil war
7. Lydia (?) Yankel-Shmulevna Friedman
35
Died of a broken shell
8. Osher-Genzel Mikhelev Livshits
43
Narovlya/Narovli, Minsk prov.
Died of injuries
9. Mendel Mironsky

Tradesman
Died in the Kiev hosp. #11 of wounds
10. Zeydel Lvovich Tabachnikov

Tradesman
Died of shell wounds
11. Volf Osher-Zelikovich Rogowski
17
Derazhnya tradesman
Died of shell wounds
12. Itsko-Meyer Avrumov Ayzenberg
37
Vasilkvsky tradesman
Died of injuries
13. Sheydlya-Sonia Berkovna Gorokhovskaya
25
Student of general education courses at Zhuka gymnasium
Killed during civil war
14. Mikhail Iosifovich Tsitovsky
39
Head of transport dept. of the Kiev city council
Died of injuries
15. Elka Mihelevna Faktorovich
15
Daughter of Chernobyl tradesman
Died of abdominal gunshot wound
February


16. Basia Shalimona Kushilovskaya
33
Berdichev petty bourgeois
Died of wounds in Neyshtruba (?) hosp.
17. Shlema Temsky
27
Died of injuries
18. Yitzchal Avrumovich Gornshteyn
22
19. Zalman-Shlema Chush

Killed  in Kiev
March


20. Mordko-Leiba Moszkovich Benyumov
43
Skvirsky tradesman
21. Tobian Iosifovich Burshteyn
54
Killed in the village of Bucha..
Kiev merchant
22. Boruch Ovseevich Babichenko

Makarov tradesman
23. Eyna Mordukhov Iheles
45
Berdichev tradesman
Died of chest wounds
24. Arnold Wolfovich Gupert
29
Died of head wounds
25.  Yakov Moiseevich Glyantsman 
32
Shot in the head
June


26. Sura-Leya Gershkovna Gasberg 
54
Petty bourgeois
Died of chest wounds
October


27. Ruvina Shleymovicha Barana 
35
Died in Kiev—dissected body (?)
December


28. Srul-Itsko (in the metric Izrail-Isaak) Khaimovich Puvinski

Died of gunshot chest wounds
29. Abram Rotkin
25
Gunshot wound
30. Unknown Jew
20
Wounds to chest & skull
31. Khaim Karpinos
25
Died of chest injuries
32. Eliezer Volfov Lukatski
18
Vasilkovsky tradesman
33. Ovsey Mordukhov Feldman
53
Kiev merchant
34. Yakov Shklovsky Zalmanov Eskin
20
Shklovsky tradesman
35. El-Berkovich Luzhansky
53
Skvirsky tradesman
36. Tevel Moshkovich Balyasny

Farmer from Sishnyakovskoy colony, Kiev prov.