Tuesday, November 3, 2015

1913 BRATSLAV UKRAINE: JEWISH BUSINESSES

1913 BRATSLAV, UKRAINE: JEWISH BUSINESSES
(1913 Russian Empire Business Directory, Pt. 1)COMMISSIONED AGENTS

Avramovich
M.A.
Shmulenson
D.N.


MIDWIVES

Ganitskaya

Umanskaya
Ts. Kh.
Shmulenson
F.


PHARMACY

Kono?ka
Iak. Varf.


APOTHECARY/PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Vinkilshteyn
Mois. Abov.
Lipoveschky
Itsko. Yank.
Feldsher
Khava Abr.
Shapiro
Khaim Leyb.


GROCERS

Bergman
Mordko Burke.
Berkowitz
Basia Ios.
El Mendel.
Gitelmakher
Khaya Moshk.
Golishchkaya
Golda Ios.
Gutenmakher
Mordko Duv.
Kvitka
Basia Abov.
Kiselman
Avr. Khaim.
Krasnoshteyn
Shmul Aron.
Kreymer
Shlema Shoyl.
Kuzminsky
Moshko Shimon.
Leybishks
*iyerlya Leyb
Li*ovetsky (Lipovetsky??)
Sand. Mordko
Mandel
Yus-Khaim  Govsh.
Mandel
Moshko Yus.
*arkhomovskaya
*sina Nukhim
Raygoroletsky
Itsko Moshk.
Moshko Itsk.
Felman
Yus Shlem.
Chechelnitsky
Hershko Govsh. (?)
Ninh. (?) Hershko
Shargorodsky
Khaim Nus.


BAKERIES

Bratslavskaya
Golda Leyb
WINES (or Winery)

Gitelmakher
*inkh. Leyb
Doktorovich
Hava Nahm.
Khusid
Alter Berk.


WINE & GASTRONOMIC GOODS

Gitelmakher
*inkhyu Leyb


MINERAL WATER FACTORIES
Spivak
S.


DOCTORS

Olshansky
Avr. Dav.


DENTISTS

Grinfeld
M.G.
Sh. I.
Korenblat
Dav. Abr.
Khusid
Sh. N.


DENTAL TECHNICIAN

Khusid
A. Kh.


HABERDASHERY

Krasnoshteyn
Basya Itsk.
Relman
Itsko Ios.


HOTELS

Gershberg
Nus. Uydi (?)
Kesselman
Khaim Abr.
Roytburd
Abr. Ishchk.
Shayfis
Yenta Abr.
Shargorodskaya
Rivka Abr.


IRON HARDWARE

Goykhman
Shum. Vigdor
Mandel
Yank. Yusev.


BOOKSTORES

Ayzenberg
Ya. A.
Germgorn
Sh.
Umansky
M.V.


TANNERY

Nizhny
Khaim Leyb


KITCHEN PRODUCTS

Vaynerman
Levi Gershko


LUMBERYARD

Vovchik
Ester Abr.
Goldelman
Aron Gershko
Umansky
Ninkh Leyb
Khapchik
 Itsko Berk.


MANUFACTURING

Goldshteyn
Nesya Shmul.
Krasner
Tuba Gershko
Krasnomteyn
Mordko Aaron
Lerner
Itsko Nutov
Lekhovitser
 Pinkh. Shmul.
Mandel
Sura Duv.
Constantinovsky
El. Gersh.