Thursday, November 5, 2015

1902-1903 VOLYN PROVINCE COMEMORATIVE BOOK: LIST OF PEOPLE (#1)

1902-03 VOLYN PROVINCE COMMEMORATIVE BOOK: Alphabetical List of People from the Index
(this is a partial list)

NAME
PLACE
i. 492

Abramovich A.V.

Abramovich F.A.
Berezhnytsia
Adlerberg A.N.
Starokonstantinov
Altgauzen E.A.
Tuchin
Aldinger Ya.I.
Rivne
i. 493

66 Arendt  V.N.
Zaslavl
i. 495

40 Barenshteyn A.D.
Yanushpol, Zhytomir
61 Baumgarten A.F.
Dubno
88 Bendarsky A.V.
Dubno
87 Bek A.
Kolki
i. 496

62 Berman I.M.
Dubno
120 Bek N.P.
Tozhe ? Тоже
45 Binshtok I.I.
Berdichev, D. Weinstein (?)
i. 497

109 Blat V.F.
Ostrog
128 Blyum M.O.
Starokonstantinov
i. 498

99 Brakman  M.A.
Novograd
20 Burchak-Abramovich I.I.
Kosovich
33 Burchak-Abramovich N.M.
Khlebnaya Ul.
62 Bush I.V.
Dubno
79 Bush E.V.
Kremenets
i. 500

107 Vekhtershteyn G.F.
Leonovka
i. 502

110 Haas/Gaas S.Ya.
Ostrog
41 Gatskevich V.K.
Galko
27 Geyneman E.F.
Chudnov
85 Gepener R.I.
Tozhe
i. 503

12 Gerbst/Herbst I.A.
Alexandrov
25 Gintsburg O.N.
Kiev
i. 504

128 Gornovich G.I.
Starokonstantinov
20 Gofman A.
Lutsk
i. 505

40 Grossman Ya. X.
Haroski, Zhit.
12 Guber E. G.
Kovel
24 Guber V.K.
Zhit.
92 Gustman M. I.
Kremenets
57 Davydovsky I.S.
Dubno
47 Davydovich F. C.

45 Davydova  O. P.
Taboriv
30 Davydovsky A.D.
Leonov St.
i. 510

44 Zentfleben F.F.

42 Zentfleben V.F.
Tozhe
27 Zeyfert I.G.
Kiev
37 Zilberman K.N.
Huth. Vrangelevka
46 Zifferman Ye. V.
Mykolaiv
i. 511

24 Zifferman B.I.
Mykolaiv
42 Zifferman R.B.
Lyubar, Novograd
19 Zummer V.O.
Apxiepeйский домъ. (?)
59 Zyuskin M.I.
Dubno
22 Zyakin A.G.
8 Ilarionivs'ka St, (Dnipropetrovsk??)