Saturday, March 5, 2016

1881 JEWISH CONVERTS (#1)

1881 JEWISH CONVERTS TO ORTHODOXY
(1881 Kiev Diocesan Statements) 

I wonder why mostly young people converted??--marriages?? The lists didn't indicate entire family baptisms.

p. 1-2

5/13  Basia Mikheleva Kosyakoba, 28. Yasnogorod  burgher. Baptized Namaliya.

6/3 Freyda-Leya Mendeleva Gglogradskaya, 15 . Kiev, Kanev county, Dasha (?) resident. Boguslav Jewish burgher Baptized Alexandra.

6/3 Gdanya Moshkov Kaminsky, 16, Zvenigora resident,  Pedanovki village, Kiev. Baptized Nikolay.

6/4 Reyza Zelmanoa Nedelmanova, 22. Mogilev Jewish community resident, burgher. Baptized Pelagia.

6/5 Beyla Shlyumova Avrutskaya, 19. Khutora Potok resident. Makarov. Burgher. Baptized Olga.

6/6 Sura-Mindl Tsolya Meerova Sklovsky, 17, Makarov resident, Kiev. Burgher. Baptized Nadezhda/Hope.

6/11 Khaya Vulfova Gelyor, 21. Ashmyany, Vilna. Solski burgher resident. Baptized Maria.

6/12  Gershko Shmulev Gubnok, 17, tradesman Rzhischeskogo, Kiev Jewish community. Baptized Nikolay.

6/21 Malka  Abram-Itskovich Fridman, 26. Vilna burgher. Baptized Sofia.

6/28  Mordukh Shneyerov Korkhon, 25, farmer Rykunov colony, Kiev. Baptized Vladimir.

7/11 Pesia Moshkov Reyberyuva, 20.  Vassilkovsky, Kiev. Fastovsky Jewish community burgher. Baptized Paraskeva.

7/20 Srul Shpimok ? (Шпимокъ), 15 Vasilkov county Zubarev village, Chernobyl Jewish society. Baptized Griyury ?  Gregory?

7/20 Nechama Ioceea Mazurova, 16, Ignatovka resident, Ignatovskoye Jewish community burgher. Baptized Olya.

8/9 G_mlya Ovs_yeyea Slutskaya, 27. Radomyslsky, Kiev, Chernobyl Jewish community burgher. Baptized Maria.