Saturday, March 12, 2016

1906 VILNA FIRST PRECINCT VOTERS' LIST (#3)

1906 VILNA: FIRST PRECINCT, THOSE WITH THE RIGHT TO VOTE IN THE STATE DUMA ELECTIONS (#3)
Voters' List #2:  http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/02/1906-vilna-first-precinct-voters-list-2.html 


p. 89/i. 90--p. 92/i.93
3409 Nadel' Khaim"-Shebsel' Benyaminov-Leybovich
3410 Nadel' Shlyuma Yuselevich
3413 Nalet Zelik Abramovich.
3417 Narver" Mendel' Shmuylovich".
3418 Narver" Peysakh" Movshovich".
3419 Narvid" Movsha Nokhimovich
3426 Natanson Azriyel-0vsey Berkovich.
3427 Natanson" Berko Yankelevich.
3428 Natanson" Nison"-Ben'yamin" Berkovich"
3430 Nakhmanovich" Ben'yamin" Berkovich".
3431 Nakhner" Yankel'-Leyzer" Borukhovich".
3433 Nayneyalya Ariy Moiseyevich
3434 Nayfel'd Berko Ayzikovich.
3435 Nayfel'd" Khaim Ayzikovich.
3436 Nayshlos" Solomon" Yevelevich".
3437 Nayshlos" Shneyer".
3438 Nayshul' Ariya Moiseyevich
3450 Nel'kin" Gilel' Leybovich.
3451 Nemenzhensshy Kalman" Tsodikovich.
3452 Nemenchinskiy Ayzik" Leybovich
3453 Nemenchinskiy Daniyel'
3454 Nemzer" Zelman" Moiseyevich
3455 Nemzer" Mark" Osipovich".
3456 Nemzer" Moisey-Vul'f" Iserovich"-Aronovich
3458 Nestimovich" Mikhel' Yuselevich

3461 Nechunsky Shevel' Movshovich.
3463 Neyfel'd Berko Ayzikovich.
3464 Niderman" Vulf" Mordukhovich".
3467 Nikitin Naum
3474 Nuar" Ayzek Yudelevich
3477 Novikov-Bam Zvulin Yudelevich-Yuselevich
3470 Novik" Khaim" Elyevich
3488 Novogorodsshy Ben'yamin Gdalevich.
3489 Novogorodsshy Ilya Khaimovich".
3490 Novogrudskiy Boris" Yankelevich
3491 Novozhenets" David" Leybovich
3492 Novomeyskiy Leyzer" Itskovich
3493 Novoprutskiy Yusel' Peysakhovich
3496 Nodel' Biyash Yudelevich.
3499 Norver" Pesakh Meyerovich.
3504 Noskin" Abram" Aronovich".
3505 Noskin" Aron" Davidovich".
3506 Noskin" Lipman" Davidovich".
3508 Notanson" Isidor" Borisovich
3509 Notik" David Leyzerovich
3510 Nokhotovich Leyba Girshovich.
3511 Nokhumson" Leyba Vulfovich.
3514 Nemtsevich Berko Abramovich