Monday, March 7, 2016

1882 JEWISH CONVERTS (#2)

1882 JEWISH CONVERTS (#2)
(Kiev Diocesan Statements)
p. 369

1.    Radomysisky County Kiev, daughter, 20, from Gornostaypolskomu (Gornostaypol?) Jewish community tradesman, Nohim Lazebnik Merja, divorced from her husband, Movsha Haimom Pischanskim, baptized Margia.

2.    Austrian (Австр1йско-поданная ?) girl, Mindel Goldenberg, 20. Baptized  Nadezhda (Hope).

3.    Shindlya, 20, daughter of Iosya Naftulyuvich Gershkov, merchant of market town of Makov, Kamenetz-Podolsk. Baptized Sofia.

4.    Maria, 15, daughter of academic steward ( what is that??), Alexander Abramov Magidov, Baptized  Nadezhda.

5.    Libi-Sora, 18, daughter of Chernigov tradesman, Nohim Tovbin, baptized Nadezhda.

6.    Berko Mordkov Goldenberg, 24, private, 42nd Reserve Infantry Personnel Battalion. Tradesman from Stepanets village, Kanevsk. Baptized Boris.

7.    Eta Sruleva Brodskaya, 19, burgher from Volodarsky Jewish community, Skvirsky district, Kiev. Baptized Maria.

8.    Basia, 17, daughter of Itska & Ryzi Voskoboynikovy  of the Korsun/Korsunskago Jewish community , Tarashcha village, Kanevsky district, Kiev. Baptized Varvara (Barbara).

9.    Elka Yankelevna Halimova, 26, burgher from Gorki Jewish community, Mogilev province. Baptized Maria.

10.                  Genya Aronova Kagan, 18, Popovka village, Tarashcha Jewish community. Baptized Anna.

11.                  Blyuma Gesmanova, 30, widowed. Pokotilov, Uman. Baptized Kseniya. Also, her 8 y/o son, Baptized Aleksandr.

p. 370

12.                  Ginda Haimova Siderenkova, 17, Dmitrovki village Vasilkovskago county, Belotserkovsky Jewish community. Baptized Olya.

13.                  Malya, 14,  daughter of Leyby  Reminnago resident of Volodarka, Volodarsky Jewish community (also Pogrebinsky). Baptized Maria.

14.                  Leyba Yukelev Bresfan, 24, Vassilkovsky, Kiev Jewish community. Baptized Aleksandr.

15.                  Ruvin, 21, son of David and Feiga Levashenkovy, Tarashcha city residents. Baptized Pavel.

16.                  Funa Kozlov, 17, Doro village, Vassilkovsky, Kiev. Baptized Petr.

17.                  Zlata Berkova Sedletskaya, 18, Radomylsky county, Pvankova, Dymerskago Jewish community, Kiev. Baptized Mamrona.

18.                  Khaya-Blyuma Yelisavetskaya, 22, Kamianka, Sigirinskago, Zolotonosha Jewish community, Kiev. Baptized Vpra.

19.                  Yusel Shmuelyuvich Feynberg, 19, Rossienskago county, Kovno province, Yurburgskago Jewish community. Baptized Nicolay.


21.                  Chaya-Sema Petricovskaya, 25, Vasilkov city, Kiev. Baptized Aleksandra.