Sunday, June 19, 2016

1883-1884 Troki/Trakai Lithuania: Juror Priority List (#1)

Troki/Trakai (City and County) Lithuania:
Juror Priority List (as of December 24 1883) for April 1, 1884NAME
OCCUPATION
i. 350

1. Abovich Honon Haimovich
Tradesman
2. Adelson Leyba Abramovich
3. Bukhman Yudel Leybovich
4. Gersh Leyba Leyzerovich
5. Gorfeyn Shesheley Benyaminovich
Merchant
6. Ziman Izrail Davidovich
7. Kuts Yudel Mendelevich
Tradesman
8. Klauziyer Kadysh Khatskelevich
Merchant
9. Lyubetsky Itsko Nakhimovich
Tradesman
10. Levin Efroim Movshovich
Tradesman
11. Monasovsky Tsalko Efroimovich
12. Milsykosky Rubin Yankelevich
Merchant
14.  Shinelevich Moyasha Gilelevich
Tradesman