Sunday, June 12, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST (#4)

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST (#4)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8
Yaltushkov=Y
Barsky=B
Mogilev=M
p. 6                  This is a partial list.

LIST # & NAME
RESIDENCE (?)
128. Gorenbeyn Shimon Volko
Yaltushkov
129. Gorenbeyn Sh..an Abramov
Barsky
130. Gorenbeyn Yankel Abramov
131. Gorenshteyn Gershko Moshkovich
Mogilev
132. Gorenshteyn Moshko Moshkovich
133. Gorenshteyn Gersh-Shmul Abov
Y
134. Gorenshteyn Mendel Vigdorovich
B
135. Grayser Mendel Abramovich
M
136. Grinberg Borukh Khaimovich
B
137. Grinberg Gershon-Levi-Alter Itskov
M
138. Grinberg Nakhman/Nachman Srulev
Y
139. Grinberg Ruvin Moshkov
M
140. Grinberg Yankel Duvidovich
141.  Griner Gersh Moshkov
142. Grinman Itsko-Ber Yuynisov
B
143. Grinshpun Aron Moshkovich
M
144. Grinshteyn Alter-Khaim Yudkovich
145. Grinshteyn Duvid Leibov
Y
146. Grubman Fishel Sikhov
B
147. Gulkins Mordko Todrisovich
M
148. Guralnik Leyba Khaimov