Wednesday, June 15, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST (#5)

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST (#5)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8

Barsky=B
Mogilev=M
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 

p. 6

LIST # & NAME
RESIDENCE(?)
149. Dantss/Dantsz Gersh  Duvidoich
Mogilev
150. Dats Nachman Shlemovich
151. Desyatnik (Grinberg) Gersh
152. Dikerman Yus-Yanel
Mogilev
153. Dinits  Abram
154. Dinits Yankel Gdalev
Barsky
155. Dintsin Shlema_Shimon Nachmanovich
M.
156. Dobenko Duvid Mordkov
Yaltushkov
157. Dobenko Momko Duvidov
158. Don (also known as Soyfer) Yankel Srulevich
M
159. Dorman Aron Leibov
M
160. Dreyzis Moyshe-Yus Shmulevich
M
161. Duvdzon Shlema-Shimon
M
162. Dunayevetsky Srul Moshkovich
M
163. Dukhovny Gerts Yankelevich
M
164. Dyshiyer Gersh Moshkovich
M

165. Evelevich Naftula Shmuleich
M
166.Ezhevskich/Yezheskich Yus Shmulevich
M
167. Zhidovetsky Moshko-Leib
M

168. Zeydenberg/Seidenberg Khaim Simkovich
M
169. Zaydman Gershko Shmulev
B
170. Zaydman  Fishel Khaim-Gershkov
B
171. Zaytsev Mendel Zelmano
Y
172. Zadushlevy Khaim Moshkov
M
173. Zakman Abram Moshkov
B
174. Zakman  Shmul Moshko
B
175. Zak Itsko Moshkov
B
176. Zamosh or Zamoshch Moshko Yankelev
B
177. Zbrizher Nakhman Srulevich
M
178. Zelner David-Gersh Shmulevish
M
179. Zelner Khaim
M
180. Zeltser  Leyzer Volkovich
B
181. Zeltser Khaim Itskovich
M
182. Zibelberg or Znbelberg Itsko Khaskelev 
S
183. Zibelber or Znbelberg  Luzer (?) Itskovich
S
184. Zilberg Srul Leybovich
M
185. Ziberberg Srul Itskovich
S
186. Zilberberg Shoil (?) Itskovich
S
187. Zilberman Naftula Berkovich
M
188. Zingman Moshko-El  Zelmanovich
M
189. Zmoyra Izrail Abramovich
M
190.  Zonis  Isaak  Meyerovich
M
191. Tsukenman Srul-Abram Itskovich
M
192. Zukin Moyshe-Gersh Alter-Yankelovich
M

193. Idisis Usher Yankelevich
M

194. Yuselevich Abram Ikhil
M