Saturday, June 25, 2016

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES (#1)

1883 VILNA LAND BANK: PROPERTY SALES
VILNA PROVINCIAL GAZETTE
 (This is a partial list---to be continued)

NAME OF PROPERTY OWNER
CITY
Beilin Abram Khaimovich
Minsk
Kuzney Movshi Itskov & Revke Avramov
Vilno
Perelman Zalman Abramovich
Minsk
Slepana Yankel Movshovich
Minsk
Fishbeyn Movshi Mordukhov
Minsk
Shpuntovoy Khany Nakhimov
Borisov
Tsukerman Yusel Gertsova
Minsk
Polak Yankel Movshovich
Minsk
Pukermanov Mendel & Zelik  Shayevykh-Aronovykh
Minsk
Feygiva Shevelya Shayevich
Borisov
Topazo Borkha & Movshi Shmuylovykh
Minsk
Burgerov Aron & Abram Itskovich
Minsk
Godashevich Anshelya  Zelmanovich
Minsk
Goldinykh Eli & Shmuyly Abramovich
Minsk
Mints Abram Yucel  Bendetovich
Minsk

Fisherovoy Dveyry Leybovoy
Minsk
Litvinov: Yudel Davidov & Yenty-Sory Beniyaminov
Bialystok
Fisherov: Moshki Meyerovich &  Shoshi Feygi Suprugov
Bialy.
Millerov: Khaykelya Movsheva Moshkkova & Feygi Shlyumvoy-Sholomov
Bialy.
Mints Bendeta Kelmanova
Kobrin
Kaplanov: Solya Gershov & Beymo Srolevoy
Bialy.
Zilbertov: Eli-Kivy Moshkovich & Rivy-Feygi Gershovny Shevelyuy
Bialy.
Vasilkovsky: Izrailya Volfovich & Sory Yuseleny
Bialy.
Vayner Khaim-Aron Shliomovich
Brest
Lrasbaumov: Shakhny Lyubov & Sheyny-Sory Shmuylov
Brest
Novik Abram-Leyzer Moshkov
Kobrin
Arkin Yucel Mordkov
Kobrin
Mechik (?) Yudel Vulfovich
Brest
Lipshits Girshi Shchavelev
Bialy.
Sobolya Yucelya-Moshki Leybovich
Brest
Gertskinow: Movshi-Leyby Piuylovich & Ity/Ita Lei Zundeyuvny
Bialy.
Izabelinskago Abram Khatskelev
Grodno
Milakoskago Girsh Elyuva
Slonim
Pukh Mordkhelya Osherovich
Bialy
Avdyukov: Itski Girsh Davidov & Rivki-Rokhli Tsodikova
Brest
Belokh Mariashi-Beyli (?Mariam-Beyli) Nekhmanov
Bialy.
Smorgonskikh Abram Pertsov & Tsyrki Khatskelev
Polotsk
Safray Rivki Gershonov
Dinaburg (Daugavpils)
Eydusooy Rokhy-Gity Izrailev
Dina.
Abramov Zalman Abova
Dina.
Klyatskin Abram Zalmanovich
Dina.
Idzon Dvery Meyerov
Dina.