Wednesday, August 3, 2016

1915-1916 SARATOV: NICHOLAS IMPERIAL UNIVERSITY JEWISH STUDENTS (#1)

1915-1916 SARATOV: NICHOLAS IMPERIAL UNIVERSITY JEWISH STUDENTS (#1)
(List of Students & Foreign Students at Nicholas Imperial University)
This is a partial list, so far.


NAME
PLACE/DATE OF BIRTH
FATHER’S OCCUPATION
EARLIER EDUCATION
i. 48 Atlas Victor Veniaminhovich
1898
Stavropol
Doctor
1915 Astrakhan (Gold Medal)
9 Ashkinezer Girsh Khaim-Yakerov
1895
M*lin Chernihiv

1913
Itsynsk (?) Real Sch.
1914 St. Tsaritsynsky Gym.
10 Barkman Mendel-Movsha Itskovich
1895 Astrakhan
Merchant (?)
1915 Astrakhan Gym.
i. 518 Blyudz Mendel Abramovich
1892 Petrograd
Merchant
1911 Tsarskoselsk Gym.
19 Bobritsky Izrail Tsalyevich
1895 Andrush
Merchant
1914 Astrakhan 1 Gym.
i. 621 Bogachek Khaim-Mordukh Leyzer Movshevich
1893 Tsaritsyn, Saratovsk.
Merchant
1913 Tsaritsyn Real Sch.

1914 St. Tsaritsynsky Gym.
25 Brunshteyn  (Bronshteyn) Isai Ovshiyev
1896
Edinsy, Bessarabia
Merchant
1915 Saratovsk private (?) A.M. Dobrovolski

26 Bruskin Maks Davidov
1896 Kherson
Merchant
1915 Saratov 2 Gym.
i. 736 Vaynkiper Emanuil Yukhelevich
1895 Grodisk, Blonsk, Warsaw
Doctor
1915
 Ufa Gym.
37 Vater Lazar-Isaak Abramov
1895
Riga
Merchant
1914
Samara Romanovsk Gym. (Gold Medal)
i. 844 Wolfowitz Abram-Illya Davidov
1891
Lida, Vilna Gub.
Merchant
1914
Volkovysk 1 Gym.
i. 953 Gamburg Motko Izrailev
1895
Holm
Merchant
1914
Samara Romanovsk Gym.
56 Gerenrot Aleksandr Borukhov
1896
Ovruch, Volynsk Gub.
Merchant
1915
Saratov 1 Gym.
58 Ginzburg David-Shankho Zalmonov
1897
Kovno
_____,
Provisions
1914 Tsaritsyn Real Sch.

1915 St. Tsaritsynsky Gym.
i. 1063 Glikman Yevgenii Avraamovich
1885
Bender
Pharmacist
1911

Graduate of Novoros (Novorossiysk) Univ. Law
64 Glinternik David Shakhnov
1893
Samara
Merchant
1913 Saratov 2 Gym.
68 Grinshteyn Aleksandr Yakovlev 
1897 Smolensk
Physician
1915 Emperor Aleksander I Gym.
i. 1176 Donde Samuil Aronovich
1895 Vitebsk
Merchant
1914
Saratov 2 Gym
80 Dukelsky Samuil Yevseyevich
1896 Kalinovka, Vinnitsa, Podolsk
Merchant
1915 Saratov 1 (Silver Medal)
i. 1286 Zalkind Viktor Leybov
1894 Kostroma
Merchant
1915 Yaroslavl D.N. Shchegolev Gym.
i. 14100 Idelson Boris Yuselevich
1895 Nolangen (?) Courland
Merchant
1913 Saratov 2
102 Yusem Abraam Fishelev
1894 Brest-Litovsk
Merchant
1913 Brest Gym.
107 Kalmanovsky Solomon Movshev
1897 Mogilev
Physician
1914 Saratov 2 Gym. (Gold Medal)
i. 15112 Klyuner (or Klever) Itska Leybovich
1895 Dunilovichi Vilensky
Merchant
1915
Vilensky 2
i. 17134 Lebedinsky Mordkho Shmayev
1894 Kherson
Merchant
1912 Nikolayev Aleksandr Gym. (Silver Medal)
136 Leybshits Abram Velvelevich
1895 Petrograd
Merchant
1915 Petrograd 5
137 Libovich Avrum-Ios Shmayev
1879 Zhitomir
Merchant
1906 St. Minsk Gym.

1910 Kiev 4 Gym.
i. 18139 Livshits Khaim Froimov
1894 Karoliny (?), Pinsk, Minsk
Merchant
1913 Seletskaya Gym.
141 Likhter Iemia (?) Leibov
1892 Astrakhan
Merchant
1911 Astrakhan Gym.
142 Lishnevsky Boris Abram-Gershev
1895 Yekaterinoslav
Merchant
1914 I.F. Vertogradova Yekaterinoslav
i. 19151 Meltser David Naftolyevich
1897 Lyutsen Vitebsk
Merchant
1915 Balashov
155 Mitelman Solomon Izrail-Yakovlev
1895 Saratov
Merchant
1914 Saratovsk 1 Real Sch.

1914 Saratovsk 2 Gym.
158 Mikhelson Mikhail Vilgelmovich
1897 Titovka Mogilev
Pharmacist
1915 Saratovsk 2 Real Sch.

1915 Saratovsk 2 Gym.