Friday, April 24, 2015

1906 VILNA: 6TH PRECINCT VOTERS’ LIST (#2)

1906 VILNA: 6TH PRECINCT VOTERS’ LIST (#2)
(“1906 Vilna: Those With the Right to Vote in the State Duma Election”)

Any errors or omissions are mine alone. The order of names is as it appears in the publication.LAST NAMES
FIRST & PATRONYMIC NAMES
i. 14

Davidov
Pavel Yakovlevich
Danzig
Abram Iohelevich
Daronov
Haggai Aleksandrovich
Daynovsky
Khaim Izrayelevich
Daykhes
Shlyuma Yelyashev
Dzentselsky
Iosel Itskovich
Dzentselsky
Yudel Ioselevich
Disevich
Bernard
i. 15

Disler
Khaim Abramovich
Zhelyaze
Iosel Shimelevich
i.  16

Zakgeym
Isaak Khaimov
Zak
David Zelmanovich
Samuil Leybovich
Zalansky
Iosif mendelevich
Zalkind
Zusel-Vulf Shmuylovich
Zusman Vulf Shebselev
Zal
Rafail Shayevich
i. 17

Zapolsky
Abram Vulfovich
Zaretsky-Sosna
Semen Osipovich
Zeger
Fayvush Yankelevich
Ziv
Abram Izrailevich
Zusman
Khaim Davidovich
Zukhovich
Gdaly Ayzikov
Ivanter
Shimel Davidovich
Idarson
Abram Leyzerovich
Izrailit
Movsha-Aron Ovsyevich
i. 18

Indursky
Shmerko Itskovich
Isserlin
Girsh Mordukhovich; under the authority of [??по уполномочию]  his wife, Chaya Eliyashevny
Iser
Movsha Girshovich
Itskovich
Abram Davidovich
Iozefovich
Meyer-Iosel Abelevich
Ioffe
Aron Yudelevich
Kagan
Izrail Yudeleich
Kalinovsky
Matvey Osipovich
Kamenetsky
Adam
Kaper
 Yudel Sholomovich
Kaplan
Mikhel Movshovich
Kaplan
Moisey Yankelevich
Katkovsky
Osip Semenovich
Kakhan
Nokhim Leybovich
Katz
Ayzik Leybovich
Bentsel Senderovich
David Shimelevich
Mordukh Girshovich
Khaim Abramovich
Shebsel Abramovich
i. 19

Katz
_oma Shevelevich
Kachanovsky
Feliks Osiovich
Kashpor
Yudel-Berko Shmuyelevich
Kenigsberg
Shmuyel Itskovich
Kinkulkin
Borukh Ovseyevich
Kishkurn
Mark Adamovich
Klebansky
Abram Yudelevich
Yakov Yudelevich
Kletskin
Aron Leyzerovich
Klok
Berko Meyerovich
Knor
Albert Benyaminovich
i. 20

Kovalsky
Ziskind Ovseevich
Kovarsky
Leyba Kivelevich
Elyash Ioselevich
Kozel
Shlyuma Ayzikovich
Koltun
Vulf Verkovich (Berkovich??)
Yudel Sholomovich
i. 21

Kopelyuvich
Shaya Haimovich
Koton
Abram Shmuyelevich
David-Berko Khatskelevich
Kranchuk
Iosel Izrailevich
Krinkert
Leyzer
Kronik
Abram Metulovich
Adam Mendelevich
i. 20

Kulkes
Yankel Shlyumovich
Kulkin
Sender-Iosel Girshovich