Tuesday, April 7, 2015

1906 Vilna Province, 4th Precinct: Jews Who Were Allowed to Vote in the Duma State Election (#3)

“1906 Vilna List of Those with the Right to Vote in the State Duma Elections (4th Precinct)” #3

NUMBER
VOTERS’ LAST NAME
FIRST & PATRONYMIC NAME
i. 133


5310
Sharansky
Mikhel-Uriah Girshevich
5319
Elzutsky
Borukh-Itsko Abramovich
5320
Isaak Abramovich
5321
Elnerovich
David Khaimovich


5323
Eliyes
Itsko Mordukhovich
i. 134


5324
Emes
Itsko Yanelevich
5325
Engelshterts
Abram Berkadich
5326
Epus (“Zeger”)
Gershon Vulfovich
5327
Epel
Bentsel Ovseyevich
5328
Eppel
David-Nisel Beitselevich
5329
Epshteyn
Berko Yankelevich
5330
Nokhim Abramovich
5331
Etsshteyn
“Shimel” Nokhimovich_
5333
Esterovich
Leyb Girshovich
5334
Estko
Genrikh Mikhayuvich
5336
Etividis
Isador Yakubovich
5340
Eygel
Simkha orelevich
5341
Eydelman
Fayba Mordkhelevich
5345
Eyshvidis
Ivan Isidorovich
i. 125


5002
Chaplinsky
Osip Matvevich
5013
Chemelsky
Leyba Fayvishevich
5029
Chernetsky
Zelman Girshovich
5030
Chemusky
Movsha
5031
Chernyavsky
Abram Leybovich
5033
Aleksandr Osipovich
5038
Leyba Izrailevich
5039
Osip Yakovlevich
5043
Cherniak
Adolf Mikhaylovich
5058
Chirklin
Khaim Zelmanovich
i. 124


4958
Tsaves
Yefroim Elyash Nokhimov
4959
Tsarnelitz
Mordukh Karpelivich
4960
Tsaykin
Itsko Shlemovich
4961
Tsvirko
Ivan Leonardovich
4966
Tsesla
Aron Khaimovich
4967
Shimel Khaimovich
4970
Tsekhovich
Bernard
4971
Tseykinsky
Izrail Iosifovich
4972
Iosef Itskovich
4973
Tseylingold
Mikhol-Orel Davidovich
4974
Tseytlin
Yankel Shmerkovicht
i. 125


4980
Tsinander
Movsha Leybovich
4982
Tsitov
Mordukh Abramovich
4983
Tsifnas
Yerukhim/Eruhim—Zelman Khatskelev
4985
Tsitsersky
Osher Iosifovich
4989
Tsundzer
Shmuyel Yankelevich
4993
Tsunder
Shmuyel Yankelevich
4995
Tsypkin
Moisey Shmuyelevich
4996
Tsyrinsky
Solomon Markovich