Thursday, April 9, 2015

1926-2011 BELARUSIAN STATE UNIVERSITY: STUDENTS LISTS

1926-2011 BELARUSIAN STATE UNIVERSITY: STUDENTS LISTS
( VV Lysak, TI Tkachenko, VV Grichik, IM Popinachenko)


1926
Ayzenenstadt Perla Leyzerovna
Aloy Beylya Vulfovna
Bogin Revekka Isaakovna
Vayner Anna Solomonovna
Gildenberg Khiyena Yakovlevna
Gimmelfarb Samuil Moiseyevich
Lyampert Elka Borukhovna
Moiseychik Petr Naumovich
Polyakova Tyla Borukhovna
Portnaya Nina Borisovna
Rozenblyum Feyga Abramovna
Rubina Stera Zalmanovna
Khaimchik Khaya Moiseyevna
                                    NARB. F. 205. Op. 1. D. 206

1927

Ayzenshtadt Stysya Zimileva
Valfson Edli-Feyga Nisovna
Garmiza Nakhama Samuylovna
Koptsig Aleksandr Maksimovich
Kisel Khana Vulfovna
Mogilensky Yakov-Moisey Davidovich
Piven Boris Vasilyevich
Rayak Khaya Nakhimauna
Rivkind Lyubov Leybovna
Raskina Raisa Natanauna
Rubyanchyk Ganna Abramauna
Feygina Ester Mayseyeuna
Elinson Khanya Lypauna
Etkin Meyer Rafailovich
                                    NARB F. 205. Op. 1. D. 873, 906

Gimpelevich Esfir Davidava
Dzortsava Rakhil Leybauna
Ioseleva Tsipa Izikova
Pitlits Venyamin YAzepau
Rakhlina Roza Mardukhava
Rutkouskaya Tsylya Mayseyauna
Yankovich Volga Syamonauna
                                    NARB. F. 205. Op. 1. D. 917

1929

Bekerman Khasya Borukhova
Garelik Salamon Shneyerau
Gaurylenka Yullya Iosipava
Gelfer Esfir Abramava
Genshtel Amaliya Mayseyeva
Ginzberg Dvosha Zelikava
Goufman Lizaveta Berkava
Grynshteyn Tyva Ruvimava
Gurevich Feyga Girshava
Isakau Pavel Maksimau
Kurts Fanya Ayzikava
Levin Mendel
Mendzeleva-Samoylava Yefrasinnya Fodarava
Navumovich Ganna (Hanna?) Syamonava
Soskind Sonya Nisaleva
Starykava Ganna Alyaksandrava
Feygelman Raveka Girshava
Shakhmeyster Abram Salamonau
Shub Raya Isakava
                                    NARB. F. 205. Op. 1. D. 362, 896

Please see the site for additional classes 1930-2011


Beginning on p. 157 are short biographies of the most outstanding graduates---scientists and well-known educators.