Monday, April 6, 2015

1906 VILNA PROVINC, 4th Precint: JEWS WHO WERE ALLOWED TO VOTE IN THE DUMA STATE ELECTIONS (#2A)

“1906 VILNA PROVINCE: JEWS WITH THE RIGHT TO VOTE IN DUMA STATE ELECTIONS (4th Precinct)” #2A


NUMBER
LAST NAME
FIRST NAME & PATRONYMIC
199
Bavarsky
Khaim-Girsh
202
Badash
Mordukh-Girsh Movshevich
208
Bakshter/Baxter
Iosef Shlyumovich
209
Bak
David Itskovich
210
Iosef Borukhovich
211
Khaim Leybovich
212
Yankel Izrailevich
i.  12


248
Baranovsky
Abram leybovich
251
Movsha Leybovich
252
Rakhmiel Vulfovich
253

Samuil Rakhmielevich
256
Shevel Rakhmielevich
257
Shlioma Vulfovich
258
Shmuyel Leybovich
i.  13


262
Baranchik
Neukh Khaimovich
264
Baran
Berko-Iosef Shmuylovich
265
Genakh (Генахъ) Kalmanovich
266
David Berkovich
267

Leyba Abramovich
270
Barger
Genrikh Yankelevich
276
Barnamov
Mordukh Benyaminovich
278
Barov
Movsha Yankelecich
279
Ovsey Yankelevich
281
Baron
Khaim Ioselevich
293
Bartoshevich
Adolf Osipovich
296
Basevich
Ezekiel Ayzikovich
297
Basin
Meyer Movshevich
i. 14


299
Bastatsky
Vulf Mendelevich
300
Basyukevich
Gilel/Hillel Shmuylovich
301
Ginka Shmuylovich
305
Bakh/Bach
Aron Movshevich
310
Bashin
Meyer Movshevich
316
Bezdansky
Movsha Shlyumovich
320
Bezprozvanny
Izrail Yankelevich
323
Bengen
Iosif Shmuylovich
324
Meyer Shmuylovich
325
Shmuyel Vulfovich
326
Benger
Semen Feliksovich
327
Bengis
Girsh yudelevich
328
Nosel Falkovich
329
Bensky
Movsha Yankelevich
330
Perets Shmuylovich
333
Berger
Girsh Neukhovich/Neuhovich
334
Fayvish-Ynkel Yudelevich
i. 15


339
Berzak
Abel Shovelevich
340
Iosel/Yosel Abelevich
341
Movsha-Orelevich
342
Berkovich
Izrail Mordukhovich
343
Berkovsky
Shimkha Mordukhovich
344
Berlin
Iosel Berkovich
345
Berman
Orel-Meyer Shmuylovich
350
Bernshteyn
Mordukh Berkovich
351
Besel-Shevelevich
A369bel Khaimovich
352
Beshis
Godis/Hodes Shmuyelevich
354
Beylinzon
David Berkovich
355
David Shmuyelevich
362
Bikson
Meyer Meyerovich
369
Bunman
Iosel/Yosel Itskovich
i. 16


384
Blek
Aleksandr Lvovich
385
Blekhman
Movsha Aronov
386
Bleykhman
Meyer Movshevich
387
Blitz
Mordukh Leybovich
388
Blondes
David Abramovich
389
Blotnik
Abram Eliyevich
390
Gene Itskovich
391
Elya-Movsha Abramovich
392
Blofarb
Berko Abramovich
393
Boris lvovich
394
Blokh/Bloch
Abram Girshevich
395
Abram leyzerovich
396
Gdaly Itskovich
397
Izrail Yuselevich
398
Itsko Isaakovich
399
Meyer Leyzerovich
400
Movsha Mordukhovich
401
Peysakh Leyzerovich
402
Khatskel Leybovich
403
Blotser
Zelik Zelmanovich
404
Zelman Zelmanovich
408
Blyukis
Feliks Mikhaylovich
409
Blyumberg
Zalman
410
Zelman-Leyba Ioselevich
411
Blyumental
Eliya Izrailevich
412
Blyakher
Aron Itskovich
413
Bobovich
Mikhail Matveyevich
418
Bogatyrev
Mordukh Neukhovich