Thursday, April 16, 2015

1906 VILNA PROVINCE, 4th Precinct: VOTERS LIST, STATE DUMA ELECTIONS (#6)

1906 VILNA PROVINCE VOTERS LIST: STATE DUMA ELECTIONS (4TH PRECINCT) #6
(“1906 List of Those with Voting Rights in the State Duma Elections”)

I have selected what I believe to be Jewish individuals from a list containing both Jews & Gentiles. Any errors or omissions are mine alone.
There were several voting districts; the 4th Precinct was only one of them.


NUMBER
VOTER’S LAST NAME
FIRST & PATRONYMIC NAME
i. 48
1667
Yenemov/Enemov
Mordukh Mendelevich
1670
Yermansky
Shebsel Pinkhusovich
1673
Yeroslavsky/Eroslavsky
Girsh Vulfovich
1674
Yeruslavsky/Eruslavsky
Girsh Abelevich


i. 49


1683
Zharnovsky
Khaim
1685
Zhverblyansky
Meyer Shmuyelevich
1699
Zhermunskye
Movsha Mordukhovich
i. 50


1734
Zhupraner
Shlyuma Berkovich
1738
Zabludovski
Itsko-Leizer Leybovich-Gilelevich
1744
Zavelzon
Iosel-Movsha Mordukhovich
1745
Zavilzon
Mordkhel Yukhelevich
1747
Zagorin
Khonon Davidovich
1751
Zadvin
Leyzer Sholomovich
i. 51


1763
Zakgeym
Aron Ioselevich
1764
Iosel Lvovich
1765
Samuil Yusifovich
1766
Zaklyus
Isaak Srolevich
1770
Zakrzhevsky
Isidor Semenovich
1776
Zaks
Herman Yelyashevich
1777
Girsh Yelyashevich
1778
Izrail Vulfovich
1779
Movsha Vulfovich
1780
Shalom Ioselevich
1782
Zalkind
Yusef Fayvushovich
1783
Iosel Yankelevich
1784
Fayvush Izrailevich
1785
Yankel-David Yuselevich
1786
Yankel Elyashevich
1792
Zal/Zahl
Yutel Borukhovich
1794
Zamonsky
Yankel Mendelevich
i. 52


1802
Zarkh
Meyer Zorokhovich-Khaimovich
1803
Zartsyn
Samuil Isaakovich under the authority of his wife Malki Khamovny Zartsyn (??)
1805
Zarechansky
Khaim Meyeroich
1809
Zahkharevich
Iosif
1816
Zvenigorodsky
Bentsiya or Benschiya
1817
Yankel Shlyumovich
1825
Zebrak
Leyba Zelmanovich-Movshovich
1826
Zeger
Vulf Sholomovich
1831
Zelen
Feliks-Genrikh Mateushovich
i. 53


1835
Zeligman
Shevel
1836
Zelmanovich
Girsh Ioselevich
1837
Zemmer
Izrail yudelevich
1847
Zetel
Berko-Itsko
1848
Zibul
Meyer Ioselevich
1849
Zilit
Kupo Genrikhovich


1850
Zilbek
Leyba Rakhliyelevich
1851
Rakhmiel Khaimovich
1852
Zilber
David Movshovich
1858
Zinevich
Iosif Yakovlevich
1867
Zlotnik
Movsha Aronovich
i. 54


1877
Zupranovich
Berko Shlyumovich
1878
Zusmanovich
Shlyuma Faybovich