Friday, May 24, 2013

1913 ALL EKATERINOSLAV/LOTS: DENTAL (LIST #2)

FROM: ALL EKATERINOSLAV 1913 
(broken link)

This list contains some of the surnames of Jews (or possible Jews). The link, unfortunately, is broken.

DENTISTS:


Anzhelson M.I.

Bogorad, RM,
Bielskaya-Prigunova Ye.,
Bogorad
Blumenfeld EM
Berezina M. M.  
Bolohovskaya-Fuchs
Brushteyn I. L.
Bereza-Kogan


Vitlin I.V.
Vishnevetskii N.
Wexner, E.G.
Veltman-Shchedrin
Vitkin, I.A.
HuberGrits/Gubergrits L.A.
Ginsburg R.E.
Goldstein RM,
Golodets-Kutner E.
Gavrilova N.A.

Dashevskіy JH,

Zaks I.A.

Kissin, S.H.

Klebanov
Kogan-Shapiro M.Z.
Kelnman N. J.,
Kogan, L.
Lvov/Lions GF
Levitin, T. M.
Levinson, R.G
Levina-Rutkina S.M.

Mazo R.O.

Neufeld I.M.
Revkovskaya M.M.
Reichlin V.S.
Raychin MG.
Rosenberg Z.F.
Rmikin R.M.

Friedman I. W
Friedland Z.V
Fishkin R.M.

Chaikin, F.

Zeitlin-Іoselson
Tseyger L.

Stein
Shreyler A.
Shmorgoner M.M.
Shvarts, A.S.
Schwartz /Shvarts R.A.
Shulechika I.Z.

Engel, AP
Engel, AP,
Engel, G. D.
Elshteyn E.

Yablonik L.Ya.

DENTAL TECHNICIANS

Belnik L.Y.

Kogon-Aronov D.I.
Kopelyan A.L.

Ratner N.J.
Rickman R.I.
Chausky A.M.