Saturday, May 25, 2013

1913 ALL EKATERINOSLAV/LOTS: MIDWIVES, MASSEUSES (LIST #3)

FROM: ALL EKATERINOSLAV 1913 
(broken link)

This list contains some of the surnames of Jews (or possible Jews). The link, unfortunately, is broken. 

MASSEUSE:

Levitskaya L.D.
Levitanskaya-Miller


MIDWIVES:

Altshuler

Brody-Vitlin M.M.

Vatkin I.M.
Veysbeyn O.V.
Wexler-Strizhevskaya A.M.
Volyanitskaya Yu

Gabay B.
Gershon S.A.
Gelershteyn
Gershtenkern T.S.
Glickman R.
Glouberman R.S.
Glochteyn-Hershkowitz V.M.
Goldin A.
Goldberg E.E.
Gorbuneva-Rabinowitz
Gorodnyaya M.J.
Gokhman Fl
Granberg N.R.
Gurovich-Marshak L.A.
Gursin A.P.
Dworkin Elkin A.A.

Zelikman S.
Zelkina P.A.

Kanterova M.M.
Karasik S.L.
Kogan B.E.
Kogan F.N.
Krantsfeld S.A.
Krahmalnikova M.L.
Kuperman L.V.
Landa S.L.
Latman Ya
Levenstein M.
Levin Renkochishek T.S.
Lezinskaya E.S.
Livshits, Epshteyn B.A.
Lisyanski-Shifrin S.
Lureva R.M.
Lutzky T.M.

Margolin, Palonskaya El
Mindlin H.
Mogilev R.D.

Neufeld A.
Nemerzon-Landau B.A.
Neroslavskaya-Abram
Nevzner N.N.

Piliver
Polonskaya-Vitlin M.M.
Pochtman-Boguslavsky A.B.

Rosenberg S.F.
Rosenberg S.Z.

Sverlovskaya
Sokolovskaya

Tolchinskaya Slutskaya R.M.

Fishkin N.
Fishkin Manilow R.S.
Freyfeld G.M.
Frumkin F.I.

Khavkin-Khinchuk R.B.

Tsyvkina C.I.
Tsynburg J.S.

Chernyakova R.S.

Shapiro S.
Schechter-Sobolev F.S.
Shklovsky
Shulman L.

Eyziel B.
Epstein R.A.
Erinchek Kabetskaya A.S.
Estrin R.S.

Yampolskaya R.S.
Yahkind Berlin

MIDWIFE/MASSEUSE:

Eigenson Zhabotisnkaya O.E.

OTHERS:

Gamlitskaya G.
Ryabikin I.A.
Zhytomyr
Shapiro Zeitlin B.A.