Thursday, August 22, 2013

1870-1894 WARSAW UNIVERSITY (#4): DENTAL, PHARMACEUTICAL LISTS

The following list of Jewish (or possibly Jewish) names is based on the Russian language publication: 1870-1894 Warsaw University Index (1900, F. Verzhbovsky) The spelling of names are as translated

Dental:

Abramovich Iosif
Antselevgm Marcus
Arnshteyt Gersh
Vaugert Yankel
Veatuye Aron
Vinaver Samuil
Gaberfeld Yankel
Gerkman Sif-Levek
Goldberg Yetsh
Goldfeyn Robert
Gurvich Yekaterina
Gutsman Gotlib
Zhupovich Lea (Liza)
Zilbershteysh Moshka
Zyskino Khasya
Kaufman Veshamin
Kachershnsty Lev
Leyzerovich Verek
Lifshgshch Dina
Lifshits Margya
Lishmod Zelda
Loberblyat Khaim-Moshek
Lyanda Lyudovik
Lyanda Samuil
Magarshak Avraam-Israel
Maschsevich Khana
MtskM (??) Borukh-Leyba
Minsky Movsha

Ravvgtsksh Tstska-Zelman
Rozenblyat Zelik
Rozeneal Avraam
Rozental Debora
Tipograf Yakov
Tubyansksh David
Freydkind Avraam
Frankel Beynes
Frankel Dashil
Frankel Feivel
Krostovsesh Shimon
Shellera Lev
Shimansky Lyudoviv
Shpilreyn Yeva
Shtern Bernard-Bronislav
Yud German
Yasinovekaya Feyga-Felischya

Pharmaceutical:
    (Under the University Charter)


Aftel Haim

Khelson Nakhman

Mandeltort Elijah

Mikheles Shaya
Morayn Solomon
Moshkevich Elyasa

Yaatlshv Aron