Wednesday, February 14, 2018

1895-1896 NOVOROSSIYSK UNIVERSITY: LIST OF STUDENTS

1895-1896 NOVOROSSIYSK UNIVERSITY: LIST OF STUDENTS & FOREIGN STUDENTS
(this is a partial list)

NAME
SOCIAL STANDING
DATE OF BIRTH
PLACE OF BIRTH
HISTORY & PHILOLOGY (PT. 1)  Semester IIKoifman Mordko Srulev
Trade
1871
Briceni, Bess.
  Sem. IVRabinovich Moisey Isaakov
Trade
1874
Simferopol
Sem. VIZakharov Yosif Yudelev
Son of 2nd Guild Merchant
1864
Aleksandrovsk, Ekaterinoslav
PHYSICS & MATHEMATICS (PT. 2)Sem. IIAbramovich Samuil Duvidov Leibov
Trade
1875
Odessa
Blankman Abrum-Shlema Gershev
Grandson of 1st Guild merchant
1877
Kiblich, Geyspenskaya, Podilia
Goldenberg Grigoriy Yusifov
Trade
1876
Odessa
Kogan Yusif Aronov
Trade
1875
Vinnitsa
Pinsker Semen Yusifov
Pharmacist’s son
1877
Odessa
Purits Felix Yakovlev-Yusev
Merchant’s grandson
1873
Odessa
Steingaus/Steinhaus Oskar Maksov
Austrian subject
1877
Odessa
Sem. IVVulf Arkady Abramov
Ober Officer’s son
1873
Zhitomir
Morgulev Abrum-Mordko Itsekov-Berov
Trade
1873
Odessa
Mikhaylovskiy Ivan Osipov
Trade
1873
Odessa
Sem. VIVinitskiy Gersh-Leyba Shmulev
Trade
1871
Odessa
Gorodetskiy Vladimir Solomonov

1874
Odessa
Gukovskiy Aleksandr Moiseyev
Pharmacist’s son
1874
Odessa
Zeyliger Miron Pinkusov
Trade
1874
Odessa
Plotnik Moisey Shliomyov
Trade
1874
Odessa
Sem. VIIIRozenberg Isaak Beniminov
Trade
1874
Odessa
PHYSICS & MATHEMATICS (PT. 3)Sem IIBloch Menashe Abramov
Trade
1875
Odessa
Borovskii Meer Fishelev
Trade
1870
Iasi, Romania
Galyuzman Isai Berov
Trade
1875
Odessa
Greidenberg Mark Shabsov
Trade
1877
Odessa
Drakoshrust Solomon Shmulev
Trade
1876
Odessa
Drut Grigoriy Yehoshiev/Yegoshiev
Trade
1875
Odessa
Yunat Aleksandr Davydov
Trade
1877
Odessa
Ichtejman/Ichteiman Mordko Shliomov
Trade
1877
Balta, Podolsky
Kartsman/Karcman/Karzman Aba Abrumov
Trade
1874
Odessa
Kogan Evsei Irmiev
Trade
1877
Odessa
Kopelman David Manisov
Trade
1877
Kishinev
Kotlyar Gedal Avraamov
Pharmacy Assistant
1870
Husi/Khushi Romania
Lubarsky Osip Natanov
Trade
1877
Odessa
Mazor Leb Akimov
Rabbi’s son
1876
Odessa
Margulis Mikhail Semenov
Officer’s son
1876
Odessa
Mikhailovsky Solomon Moyshev
Trade
1877
Odessa
Munster Yulius Adolfov
Austrian subject
1875
Odessa
Rutgaitser Lev Duvidov
Trade
1878
Odessa
Tanchuk Samuil Aleksandrov
Pharmacist’s son
1875
Odessa
Yumanskiy Samuil Srulev
Trade
1876
Odessa
Feldenkraiz Wolf Peretsov
Trade
1873
Zhitomir
Finkelshtein Yakov Nukhimov-Leibov
Trade
1876
Odessa
Chatskin Grigoriy Naumov
2nd Guild Merchant’s son
1876
Odessa
Chumakov Aleksandr Gershev
Trade
1876
Odessa
Chumakov Yakov Gershev
Trade
1875
Odessa
Shekhtman Aleksandr-Lazarev-Khaimov
Trade
1875
Simferopol
Sem. IVBerlatski Tobias Yakovlev
Trade
1869
Kishinev
Veynberg Mordkha Shmulev
Trade
1874
Odessa
Galperin Idel Moshev
2nd Guild Merchant’s son
1873
Odessa
Gertsenshtein David Markov
Son of officer
1876
Akkerman
Zelenskiy Vladimir Davidov
Trade
1874
Odessa
Zilberberg Lazar Abramov
Trade
1875
Aleshk
Kogon Saveliy Grigoryev
Trade
1875
Genichesk
Kopelyan Moisey Peysakhov
Trade
1875
Elisabetgrad
Leytis Itsik-Mordko (“Isaak”) Nutov
Trade
1874
Kishinev
Rozenberg Isaak Berov
Trade
1876
Odessa
Shtipelman Meer Yukelev
Trade
1876
Odessa
Streichman Aleksandr Srulev-Khaimov
Trade
1877
Odessa
Eltsin Boris Mikhaylov
Trade
1876
Zvenigorod
Sem. VIVaits (Veits) Moisey  Mikhelev
Trade
1873
Odessa
Gdanskiy Mark Itskov
Trade
1875
Odessa
Davidov Leon Mendelev

1871
Brody, Galicia
Zlatopolskiy Yusif Gershev
Trade
1875
Novovorontsovka, Kherson
Mochan Viktor Osipov
Swiss subject
1875
Odessa
Rabinovich Girsh Itskov
2nd Guild merchant’s son
1874
Mogilev
Royzman Isaak Srulev-Gershev
Trade
1875
Odessa
Feltsman Osip Bentsionov
Trade
1875
Odessa
Tsinbarg (Tsimbarg) Moshko  Nakhmanov
Trade
1873
Theophilus/Theophil, Starokonstantinov, Volynsk
Shaposhnikov Ignatiy Borisov
Son of Ober-Officer
1875
Odessa
Sem. VII
No comments:

Post a Comment