Saturday, March 31, 2018

1876-1914 OLITA (ALYTUS): A FEW JEWISH NAMES


1876-1914 OLITA (ALYTUS): LITHUANIAN STATE HISTORICAL ARCHIVE--A FEW JEWISH NAMES FROM THE CITY OF OLITA
(Surnameindex)


f. 1014, 2, d.217—1876-1914 Metric of the Jewish Society of the City of Olita


Brevdo
Che Rnevich
Chupovich
Dargion
Darshan
Deich
Elperin
Elpern
Evelson
Falk
Feinberg
Felman
Genden
Gendin
Gerkovsky
Golomb
Gron
Gutman
Kagan
Kagin
Kapan
Kaplan
Katsovich
Katz
Khabas
Khastovich
Khazanovich
Kheshs
Kiyachko
Komarinsky
Koptsiowski
Kovarsky
Lampert
Leib
Lidsky
Livshin
Lyatskovich
Lyubetsky
Matis
Milevsky
Mishevich
Nemonaetsky
Nemonaitsky
Niselevich
Pekar
Prudovsky
Rabinovich
Reitbord
Samunishsky
Samunsky
Schwarzbord
Shapiro
Shcherbak
Sherman
Shubovich
Skirnevsky
Slonnik
Sluchak
Sukhovolsky
Suster
Titov
Tomor
Treger
Tsukerman
Tswing Bernstein
Ubershtein
Yablonsky
Zachepinsky
Zakovich
Zetel

No comments:

Post a Comment