Saturday, March 10, 2018

1893 Marijampole (Mariampol): Jewish Community---Names


1893 Marijampole (Mariampol): Metrics of the Jewish Community-Some Jewish Names


Lithuanian State Historical Archive
f. 1014, 2, d. 217. “1893. Jewish Community Metrics of Mariajampole”

Abramsky
Ahron
Akot
Altshuler
Amsterdam MSCI
Bair
Bandalin
Baranowski
Bendalin
Benikson 
Berkman
Benkovich
Berenstein
Bialostocka
Bogdanski
Bykhovskii
Dushkes
Endelman
Eph
Epstein 
 Efross
Fayvush
Frezinsky
Galiński
Gamler
Gaskell
Gerbovsky
Gindzburg
Goldstein
Gordon
Grasse 
 Grinshpan
Gudynsky
Gutman
Gvirtsman
Icchok
Ioffe Karovich
Jaffe
Jankowski
Kabul
Kaplan
Katz
Kaufman
Khlebovich
Kivel
Kleiman
Kominyarsky
Kramarskiy
Levinson
Lys
Markson
Meshkutsky
Mytnik
Preuss
Rabinovich
Rabuhin
Rubinovich
Rutenberg
Schuler
Segal
Shapiro
Shikutsky
Shkliarsky
Shmulson
Shulgaser
Shulgsky
Shumskiy
Solonik
Soloveychik Mendelbaum
Srodkovsky
Sroliovich
Strzheletskiy
Trivat
Tsvizon
Varshovich
Voznishsky
Weitzman
Wittenberg
Yaqub
Yablkovsky
Yankelson
Zarembovsky
Zavudok
Zelmanovsky
Zoruhovich

No comments:

Post a Comment