Saturday, March 17, 2018

1909-1910 Jewish Applications to Moscow University (#1)


1909-1910 JEWISH APPLICATIONS TO MOSCOW UNIVERSITY
(Vera Prasolova, Archival Search in Moscow & Moscow Region)

(This is a partial list)
Students From Outside of the Moscow Academic District
NAME
EDUCATIONAL DISTRICT GRADUATED FROM
MOSCOW UNIV. FACULTY
1.Anisimov Naftal-Tsebi
Vladikavkaz Gym.
Medicine
2.Velimovskii Khaim Fayvelevich
Lomz Gym., Warsaw
3.Galpern Vladislav
Extern  Warsaw 3 Gym.
4.Gvirtsman Yona-Gersh
Voznesenskaya Gym., Odessa Med. Training (?)
Philol.
5.Genken Samuil Aleksandrovich
Astrakhan Real Sch., Astrakhan
Law
6.Grinberg Meer Aronovich
Sedletskaya Gym., Warsaw
Math., Law
7.Grushkevich Alfred Mikhelevich
Warsaw 6 Gym., Warsaw
Med.
8.Zhitomirskii Onufrii Konstantinovich
Taganrog Gym., Kharkov
Math
9.Kaminskii Viktor Shmerelevich
Extern Shavel Gym. Vilnius
Med.
10.Levov David Girshevich
Saratov 1 Gym., Kazan
11. Miller Grigorii Ekhielevich
Pyatigorskaya Gym., Kazan
Law
12.Rapoport Moisey Yudovich
Riga Alexandrovsky Gym., Riga

13.Segel Grigorii Isaakovich
Extern. Examination Commit., Kavko (?)
Phil.
14.Sokolskii Whimon Leyzerovich
Extern. Byrd (Berdskaya?) Sch.,  Odessa
Phil.
15.Fukelman Lev Moishevich
Kishinev 2 Gym., Odessa

16.Fundler (Fundyler) Semen Abramovich
Brest Gym., Warsaw. Former student St. Petersburg Univ. & Polit. Inst.
Phil.
17.Entin Mikhail Isaakovich
Extern. Exam Commit. St. Petersburg gym.
Med. or __?

No comments:

Post a Comment