Monday, July 1, 2013

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS: FEMALE DOCTORS (continued #3)

1925 LIST OF USSR MEDICAL DOCTORS (As of January 1, 1924)

(Published by: Public Health Commissariat, Moscow 1925)

It was unclear to me whether the locations mentioned after each name were the individuals’ places of origin, where their medical studies took place, or where they practiced medicine at the time the list was created. There were many misprints/misspellings--the information below is as written.


Galinskaya-Shklovskaya Fishchr Lvov.—Bobrusk, Belarus
Galitskaya Bella Isdk. –Alexandrov, Stavropol
Galitskaya Geaya Abr.—Tiflis (?)
Galitskaya Mary Vlad.-Kremenchug
Galitskaya-Podolskaya Dar. Iosif –Khakov Medical InstituteHalperin  Eug. Laz.—Kremenchug
Halperin Yekat. Yakov.—Odessa
Halperin Yeliz._______. Moscow
Halperin Ida Aron. --?
Halperin Pearl Elshna—Kharkiv
Halperin Polina/Pauline Ilyin.—Zolotonosha, Poltava
Halperin-Bantsekova ___ Dov. Simbirsk (Ulyanovsk)
Halperin-Pavlotskaya ____________--Odessa
Halpern Elena Ilin—Tver
Halpern Raisa Boris.—Tiflis
Halpern Revekka Fischlev.—Dinskaya


Galpershteyn Rakh. Leyzer.—Kharkov
Hamburg Rebekah Grieg. –-Odessa

Gammershgeyn Anna Alexand.—Yekaterinoslav
Gandelsman Berta Izrail—Odessa
Ganelin Vera Samoyl./Smoilov.—Kharkov
Ganelin-Natanson Mary Samoyl.—Kkharkov
Gakelina-Molko Mary David.—Leningrad
Gantselevich Ayna Alex.—Voronezh
Garnova-Tynyakova Esther Zaselev.—Yaroslavl (?)
Gartstein Ida Mote.—Kiev

p. 61
Gauzner Anna Mat.—Leningrad
Gausman Ida Iosif.--?
Gdanskaya-Grinberg Ida Yakov.-Leningrad

Geilikman Sarah Abr.—Pskov
Geilikman-Rogovina Feigele Yelyev.—Moscow

Geylperin Mota Ermola—Vologda
Gelblu Sosya Pssh. (?)—Vinnitsa, Podolsk
Geller Adella Lazar.—Bershad, Podolsk
Geller Rebecca Meyer.—Kharkov
Geller Fapya (?) Lvov.—Saratov
Gelfgat Anna--Lohvitsa, Pshtavek (Ukraine??)
Gelfenbein Dora Isaac—Odessa
Gelfond Musya Girsh/Hirsch--Moscow

Geltser Polin?Pauline—Kiev
Gelstein/Gelshteyn Yevseyev—cancer, Nevel, Vitebsk
Gendelman Ida Marte/Martha—Balta Hospital?? Or Balta,Odessa region
Gendenshteyn Prasquier—
Gendler-Feldman Rakh.—Odessa
Genika/Hanicke Bella Aron—Berdayansk, Ekaterinos-______
Gekina Vera—Saratov
Genina Roza Mark—intern (?), Voronezh