Friday, July 12, 2013

1896-1900 KAMENETS-PODOLSKY: MARIINSKY GIRLS' HIGH SCHOOL (#2)

1896-1900 KAMENETS-PODOLSKY: Mariinsky Girls’ High School 
(Kitlinsky Alexei-Kietlinski)

The following is a list of female students who were or may possibly have been Jewish. The list includes names, some birthdates/years, year of graduation.

1896

Farengolts Yevgeniya 2/19/1879
Gologorsky Khana, 1/25/1880, small silver medal
Pisterman Taube, 3/18/1877
Rubenstein Sarah 5/12/1877

1897

Karpinskaya Sofia, 4.19.1880
Makovskaya Raisa, 2/1/1880
Soroker Inga-Bina, 3/17/1879
Weissman Rosalia, a gold medal, 03/01/1878
Trachtenberg Fertel 4/26/1879
Frayman/Fryman Ester-Golda  1/2/1878
Shostakovski Lyubov, large silver medal, 1/15/1879

1898

Bleykhman/Bleichman Khana  4/25/1878
Gologovskaya Gitel, 11/2/1878
Davidovskaya Mariya-Filiz/Filitsiya, a gold a medal, 19/11/1879
Makovskaya Tamara, 4/1/1881
Meerzon/Meyerzon Pesya, 4/25//1881
Fischer Elena, 06/07/1881
Shapiro-Olkenitskaya Natalia, 10.30.1879
Shpilberg Mirel, 5/9/1881

1889
Vaynbaum/Weinbaum Reizlya 11/15/1882
Silberman/Zilberman Ita 12/18/1880
Zmoyro Ita, 12/2/1878
Krayz Ryvka-Kreyna 8/4/1882
Kuper Ita-Leya 6/28/1882
Rubinshteyn Ester, 2/12/1879
Shekhtman Mariyam, 19 years old
Shekhtman Feyga, 5/28/1881
Shlyakhman Leya, 6/14/1882

1900

Belitz/Belits Ginda, 12.09.1882
Belitz/Belits Makhlya/Mahli (Molly??), 09.20.1884
Berlinberg Pearl/Perlya, 7/27/1879
Brody/Brodskaya Khaya, 5/7/1881
Veynbaum/Weinbaum Schendel, a silver medal, 10/15/1883
Lekhtman Rukhel-Brayna 5/7/1882
Luvishchuk Khana, 8/8/1881
Pisterman Beyla 2/24/1882
Feldstein/Feldshteyn Perel  7/6/1881
Steinberg /Shteynberg Frida 6/1/1884