Thursday, July 30, 2015

1897 RUSSIAN CENSUS: BIALYSTOK, GRODNO, BELARUS (#2)

1897 RUSSIAN CENSUS: BIALYSTOK, GRODNO GUBERNIA (#2)

Jewishgen offers an excellent listing of sample surnames found in 1897 All Russia Census for the Grodno Gubernia at:

Here are some possible additions to their list that I found during my internet wanderings (Michael Gershson, “Alphabet Jewish Surnames in the Census Questionnaire in 1897 in Bialystok, Grodno Province”), based on Bialystok cases: 475, 561, 564))

The information listed below is based on a partial list of last names. (Please note, surnames ONLY were given. I have no other information except what is listed here. Any errors are mine alone.):

Ayveroskaya
Ayzenshtat
Alken
Alter
Alter
Aperya (may be the same as J/Gs Aperbya??)
Ariy
Akhershinskiy (same as J/Gs Akherytski ??)

Balshon (aka Dobritsky)
Barash
Barsh
Biber
Blamerfeld
Botkhil
Boyarsky
Brik
Bublitsky (same as J/Gs Bulatski??)
Buriskaya
Byalostoksky

Vaynilis
Vayntrub (same as J/Gs Vaitraub??)
Vayskopf
Vapnyarkh
Veyndpeykh
Veynrey (same as J/Gs Veinreh??)
Vogel
Vodkle (same as J/Gs Vodkli??)
Vysokevich

Gabel
Galansky (same as J/Gs Galinski??)
Gargonsky
Geyer
Gel
Gelband
Gertman
Girsh
Glutashevich
Golovosky
Golubnik
Goldfard (same as J/Gs Goldfarb??)
Gonsiorov
Goniondzsky
Grablikovsky (same as J/Gs Grablinkovski??)
Grinshpan
Gron (same as J/Gs Gryn??)

Rakovin (same as J/Gs Rakavim??)
Rakhshtayn
Rash
Reybart
Rendel
Rozenbley
Rozengeym (same as J/Gs Rozengein??)
Rokela
Ropes

Sarapnik
Seta
Silovskaya
Seryski (same as J/Gs Sereiski??)
Seta
Silovskaya
Sich
Sladky
Sobel
Sogolovich
Stol
Sulyak (same as J/Gs Sylyak??)
Sush

Teveg
Tiktin (Tyktin)---(same as J/Gs Tyktsin??)
Tolkotskaya
Troitsky (same as J/Gs Trotski??)
Tron
Tkhoritsky (same as J/Gs Tkhortsktski??)
Tyktin (same as J/Gs Tyktsin??)
Tyktin

Feinberg (aka Fiksel)
Fishbeyn
Foner
Fruslovsky

Khabolsky (Khabolevsky)
Khazatskaya
Khvedyuk
Kholmetsky
Khonen

Tsikalovsky
Tsiperman
Tsitsovich
Tsybulkin

Chachky
Chernyak
Chertik (same as J/Gs Chertsik??)

Shaymes
Shinder
Shligelsky
Shterenshteyn
Shulyak (same as J/Gs Shulak??)

Yarkhombek

Tuesday, July 28, 2015

GERMANY: JEWS IN WESTERWALD (Altenkirchen)

SURNAME LIST

The site is in German.
An alphabetical list of names

>Click on desired name
>Click on name on next page> information includes: sex, father & mother’s names, birth, death, religion, spouse/partner.
Note: all names do not include all elements as listed above.
The folder topics: Surname, Family, Pedigree, Reports Comments

DESCENDANTS LISTS OF INDIVIDUAL FAMILIES

The information is in table format. The headings are:
Ancestor-Year of Birth
Family Name
City, Region
Known Descendants (as of August 2012)

Sunday, July 26, 2015

1888 ESTONIA: JEWISH COMMUNITY VOTERS

1888 REVEL (TALLINN) ESTONIA JEWISH COMMUNITY: VOTERS IN THE ELECTIONS TO SELECT A RABBI
(December, 1888)

The Estonian Jewish Museum indicates that, “The sole purpose of this site is to preserve the memory of the Estonian Jewish community.”

Introduction (information regarding how to navigate the site)


A LIST OF VOTERS IN THE 1888 RABBI ELECTION


Aronovich Yankel,
Berkovich David,
Bernshteyn Ber,
Brashinsky Benyamin,
Braun Isaak,
Brauyer Izak,
Brevin S.
Brin Meyer,
Drozhnikov, Khaim,
Feynshteyn Z.,
Finkelshteyn Izrail,
Gershanovich Gilel,
Girsh Gershon,
Girshkovich Yakov,
Girshovsky Zalman
Glezer Yankel,
Gudovsky Izrail,
Gurevich Shlom,
Kagan S.,
Kanter Abel,
Karshenshteyn Shaya,
Klompus Naftal,
Kozlovsky K.,
Kreynkel Peysakh,
Lekhman David,
Levin Ber,
Levkovich, YA.,
Leyzer Yudel,
Libovich Khatskel,
Meyyertal Borukh M.,
Mikdal, Shmuyel,
Mikhelson Ilya,
Mozeszon Mikhal,
Nasilevich Yosif,
Nishman Danil,
Pasternak David,
Pekarevich Borukh,
Peyyerovich Ber,
Pushinsky Meyer,
Reshkovsky Yosif,
Rubin Movsha Vulf,
Rubinshteyn Girsh,
Salimansky Rakhmiyel,
Shamshon Girsh,
Shimshelevich Abram,
Shtruberg Isaya,
Smalovich Khone,
Sostusky Aaron,
Stolyarsky Leyb,
Stupel,
Teyshev Gerts,
Tsapkovsky Moisey,
Tsitron Zalman,
Vinelodsky A.,
Zilbershteyn Rakhmiyel,

#57-87 are “Members [of the Revel Prayer Society] Who Have Purchased Seats in the Chapel”

Friday, July 24, 2015

1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#4)1897 RUSSIAN CENSUS: SKVIRA, KIEV, UKRAINE (#4)
(Michael Girshson)
There are surnames ONLY. There is no further information! 
(The use of the feminine case for a name may mean that the person is living in someone else's home as a servant, who may or may not be Jewish.)
The list is based on records from the State Archive of the Kiev Region
(Kiev Provincial Committee of the 1st National Census in 1897: "Skvira County Census Committee"-- F. 384, inv. 10, 1-42)

Below is only a partial list of names:

Mahdalynsky, Mahyt/Magit
Maz, Maza
Mazar, Mazaray
Mazynok, Mazosyuk
Mazur, Mayka
Malamed, Malyuta
Mamd, Matusov
Mats, Matsekh
Matsykh, Me__bovskaya
Meerchenko, Mezhvynskaya
Mezvinsky, Mekybel
Melamed, Melsky
Memberh/Memberg, Mendelzon/Mendelsohn
Menys/Menis, Men
Merbarz, Merelys/Merelis
Merlen, Metenko
Meshenhyser/Meshengiser, Myzkova
Mylman/Milman, Myropolsky/Miropolsky
Myrochnyk, Myrshtat
Mytnyk, Mytsman/Mitsman
Mnuman, Mohylevsky
Mohylevsky, Moldavan
Molchenko, Monastyrsky
Morhulys/Morgulis, Mormolyevsky
Moroz/Frost, Morozovsky
Mosel, Mostovaya
Mostovoy, Muzharovsky
Musyevsky, Muchnyk/Muchnik
Muchnyk, Mydnyk, Mytnyk


Nadhornyi/Nadgorny, Najstat/Nayshtat
Najstut/Nayshtut, Narodieckij/Narodetsky
Nastierzon, Natanzon
Nafach< Nachmanovich
Nachson, Niejman
Nieliek, Niemirovski/Nemirovsky
Nieris/Neris, Nierubaj/Nerubay
Niestieruk/Nesteruk, Niefach
Nirinbierh/Nirinberg, Novhorodski/Novgorodsky
Novicki, Novohradski/Novogradsky
Novohriebielski/Novogrebelsky, Novosielskij/Novoselski
Novofastovski/Novofastovsky
Noskin, Nosovski
Nudiel/Nudel, Nudl

Oberfeld, Oberfild
Obukhovsky, Ovetsky
Ozeryanskaya, Ozeryansky
Ozyadovsky, Oyf
Oksengendler, Okun
Olesk, Olin
Olgart, Olgerd
Orgel, Orgel
Order, Orenshteyn
Orinshteyn, Ortenberg
Osevetskaya, Osna

Wednesday, July 22, 2015

1900 KHARKOV: JEWISH BIRTHS

KHARKOV: JEWISH NAMES IN THE ARCHIVES
(“School Genealogist”)

1900 Jewish Births

Shatunovski
Shipshilevich (Shepshelevich)
Shmundyak (Shmundak)
Sheftel
Sheynis
Shatry
Shelman
Shmuslov
Stillman
Shneyderovich
Shlyuzber
Shteygord
Schneiderman (Shteyderman)
Shiftel
Shilimov
Shames
Schneider
Matovy
Schwartzberg
Shlyapnik
Shklyar
Shpteyngort
Shukhat