Sunday, July 26, 2015

1888 ESTONIA: JEWISH COMMUNITY VOTERS

1888 REVEL (TALLINN) ESTONIA JEWISH COMMUNITY: VOTERS IN THE ELECTIONS TO SELECT A RABBI
(December, 1888)

The Estonian Jewish Museum indicates that, “The sole purpose of this site is to preserve the memory of the Estonian Jewish community.”

Introduction (information regarding how to navigate the site)


A LIST OF VOTERS IN THE 1888 RABBI ELECTION


Aronovich Yankel,
Berkovich David,
Bernshteyn Ber,
Brashinsky Benyamin,
Braun Isaak,
Brauyer Izak,
Brevin S.
Brin Meyer,
Drozhnikov, Khaim,
Feynshteyn Z.,
Finkelshteyn Izrail,
Gershanovich Gilel,
Girsh Gershon,
Girshkovich Yakov,
Girshovsky Zalman
Glezer Yankel,
Gudovsky Izrail,
Gurevich Shlom,
Kagan S.,
Kanter Abel,
Karshenshteyn Shaya,
Klompus Naftal,
Kozlovsky K.,
Kreynkel Peysakh,
Lekhman David,
Levin Ber,
Levkovich, YA.,
Leyzer Yudel,
Libovich Khatskel,
Meyyertal Borukh M.,
Mikdal, Shmuyel,
Mikhelson Ilya,
Mozeszon Mikhal,
Nasilevich Yosif,
Nishman Danil,
Pasternak David,
Pekarevich Borukh,
Peyyerovich Ber,
Pushinsky Meyer,
Reshkovsky Yosif,
Rubin Movsha Vulf,
Rubinshteyn Girsh,
Salimansky Rakhmiyel,
Shamshon Girsh,
Shimshelevich Abram,
Shtruberg Isaya,
Smalovich Khone,
Sostusky Aaron,
Stolyarsky Leyb,
Stupel,
Teyshev Gerts,
Tsapkovsky Moisey,
Tsitron Zalman,
Vinelodsky A.,
Zilbershteyn Rakhmiyel,

#57-87 are “Members [of the Revel Prayer Society] Who Have Purchased Seats in the Chapel”

No comments:

Post a Comment