Wednesday, July 22, 2015

1900 KHARKOV: JEWISH BIRTHS

KHARKOV: JEWISH NAMES IN THE ARCHIVES
(“School Genealogist”)

1900 Jewish Births

Shatunovski
Shipshilevich (Shepshelevich)
Shmundyak (Shmundak)
Sheftel
Sheynis
Shatry
Shelman
Shmuslov
Stillman
Shneyderovich
Shlyuzber
Shteygord
Schneiderman (Shteyderman)
Shiftel
Shilimov
Shames
Schneider
Matovy
Schwartzberg
Shlyapnik
Shklyar
Shpteyngort
Shukhat

No comments:

Post a Comment