Friday, August 19, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#8)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS LIST  (#8)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

 #1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html

 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html

#3: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-3.html

#4: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-4.html

#5: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-5.html

#6A: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-6a.html

#7: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/07/1912-mogilev-podolski-voters-list-7.html

Barsky=B
Kopaygorod/Kopaihorod=K
Luchinets=Luch
Mogilev=M
Ozaryntsi=O
Shargorod=Shar
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Yaryshev=Yar


p. 63


VOTERS LIST # & NAME
PLACE
4077 Schuster Nukhim Yusevich M
4078 Shyt  Ovshiya Leybov B
4079 Shukhgalter Duvid M
4080 Shunikovskii (or Shuiikovskii) Nesya Leybov Y
4092 Eydelman Yuntel Elev M
4093 Eydelman  Ninkas (?) Yudkov S
4094 Eydelman  Ruvin M
4095 Eyyerbeygel Moyshe Yankel M
4096 Elkins Borukh Shamov B
4097 Eltin Avrum Ariyev O
4098 Elgurt Leyzer Gershkov Y
4099 Elkis Benyamin Yudkov Shar
4100 Elkis Srul Yudkov Shar
4101 Elfman Meer Berkov Shar
4102 Eltstershamis Gersh Abramov B
4103 Elstershamis Moshko Abramov B
4104 Elstershamis  Shulim Abramov B
4105 Elshteyn Abram Vigdorov Yar
4106 Elyukin Toyviy Leyb Benyuminov M
4107 Elyukin Aron Berkov M
4108 Emer Yus-Shmul Usherov M
4109 Endelman Abram Berkov Shar
4110 Endelman Khaim Yuc Meero Shar
4111 Entin Borukh Abramov O
4112 Entin Leyba Moshkov O
4113 Entin Mordko Itskov O
4114 Entin Khaim Boruchkov O
4115 Entin El Shmulev O
4116 Elel (or Etsel) Volko Khaimov B