Saturday, July 30, 2016

1912 MOGILEV-PODOLSKI VOTERS' LIST (#7)

1912 STATE DUMA ELECTIONS: MOGILEV-PODOLSKI VOTERS’ LIST  (#7)
Vinnitsia Region: F. 37, Inv. 1, Case 8—Mogilev-Podolski City Council

 #1: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/04/1912-mogilev-podolski-voters-list-1.html

 #2: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-2.html

#3: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/05/1912-mogilev-podolski-voters-list-3.html

#4: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-4.html


#6A: http://yourjewishgem.blogspot.com/2016/06/1912-mogilev-podolski-voters-list-6a.html


Barsky=B
Kopaygorod/Kopaihorod=K
Luchinets=Luch
Mogilev=M
Ozaryntsi=O
Shargorod=Shar
Snitkiv (Snitkov)=S
Yaltushkov=Y 
Yaryshev=Yar

p.62-62

VOTERS LIST # & NAME
PLACE 
OTHER
4039 Shteren David Pavlovich S Doctor
4040 Shmul Itskovich L property
4041 Shtern Izrail Isaakovich M
4042 Shtern David Ikhelevich M
4043 Shtivelman Yus Khaimov B
4044 Shtivelman Yus Yankelev B
4051 Shtipelman Simkha B
4052 Shtipelman Duvid Simkhov Y apartment
4053 Shtok Solomon Duvidovich B
4054 Shtok Zelman Duvidov B
4055 Shtok Yankel  Moiseyev B
4056 Shtraybman Itsko B
4057 Shtrik Aron Ovshiyev B
4058 Shtromberg Lyubish or Leybish Gershkov M
4059 Shtromvaser Srul M
4060 Shtrom Aron-Shmul Zanvelev K
4061 Shtul Abram M
4062 Shtul Duvid Menashev Yar Tenant/lodger
4063 Shtul Abram Menashev Yar
4064 Shtul Aron Nakhmanovich Yar
4065 Shtulberg Khaskell Yusevich M
4066 Shtulboym Aron Leybov B
4072 Shupklat Abram Pertsov Shar
4075 Shusterman Moshko Shmerelevich M
4076 Shusterman Mot M
4077 Shuster Nukhim Yusevich M
4078 Shut Ovshiya Leybov B
4079 Shukhgalter Duvid M
4080 Shushkovski Pesya Leybov Y