Saturday, July 23, 2016

1816 REVISION LISTS: JEWISH TRADESMEN ( Byshev, Gostomel, Kiev, Rzhyshchiv, Yasnogorodka)

1816 REVISION LISTS: JEWISH TRADESMEN ( Byshev, Gostomel, Rzhyshchiv, Yasnogorodka)

Posted here are partial lists of names from the site. The site is in Russian, so use an online translator as needed. Please see the site for additional names.

 BYSHEV:
GAKO 280/2/332, L. 722

6. Frapen (?) Azimovich Gorlovsky, 60
   Froim son-in-law of Mikhel Troyanovsky, brother Ios Aronov Kaganovsky, 50

23. Volko Aronov Yastrebensky, 27, son-in-law Moshko Yudkov Beniovich, 38

27. Miyer Moshko Mamrovsky, 50

28. Nuta Berkov Dyudovsky, 48

29. Shmun (?) Aronov Brodovsky, 45

30. Borko Geshkov Kilyushevsky, 46—died in 1815

40. Leyba Khaimovich Lvov, 66---died in 1812

41. Shlioma Yakovlev Yasnogorodsky, 48—escaped 1811

43. Berko Leybovich Khalimsky, 66----died 1815


GOSTOMEL:
GAKO 280/2/332, L. 700

Novak, Brener, Gostomelsky, Gostomsky, Fiktorsky, Shklyarevsky, Gorelik, Litvinov

KIEV:
GAKO 280/2/332

1. Rafel Markov Saks, 39
     Lazar Samodelov Kalusher, 46 (recorded in tradesmen in 1813)

2. Abram Yutovich Metz, 40
     Duvid Mikhelyovich Vinogradov, 51 (1811)—went to Boguslaw/Bohuslav
     Mordio Itskovich Umanskiy, 56 (1811)—recorded in tradesmen in 1815


3. Solomon Moiseyev Berner, 46

RZHYSHCHIV:
GAKO 280/332, L. 635

Zelisky, Shliomsky, Krakowski, Livinsky, Ostrovsky, Kachar, Dubinsky, Bulkin, Blagodamy, Ostrovsky, Edelman, Bialski

Kodensky Shmul Elya Binyu Miyuvich 23-27, wife Khinya, son Avrum 4, daughter Leya 9, brother Duvid 24, wife Duvida Freyda 22, Moshko 15

YASNOGORODKA:
GAKO 280/2/332, L. 669


Shnitter, Chudnovsky, Drutman, Vinokur, Mostovsky, Pikhovsky, Abramsky, Novak, Gorodetsky