Sunday, July 24, 2016

1884 IVENETS (Minsk): LIST OF JEWISH MERCHANTS


1884 IVENETS (Minsk): LIST OF JEWISH MERCHANTS
(Minsk Provincial News)NAME
ADDITIONAL INFORMATION
Rolnik Girsh Vulfov
Brother: Mosha
Father: Vulf
Kucher Leyb-Nokhim Nokhimov

Treger itsko Shevelev

Frumkin Movsha Mendelev

Rubenshteyn Khani Shmuilov

Shif Leyba Girshev

Furman Yusel Ovseyev

Finkelshteyn Haim Itskov

Bas Itsko Girshe

Bas Berko Yuselev

Kuchates Abram Shlyumov

Kuchates Ovsey Abramov
Brother: Itsko
Funt Shimen Leybova

Vayner Khaim Leybov

Poznyak Srol Ayzikov

Rolnik Beniyamin Khaimov

Efron Khaim Berkov

Lerner Leyzer-Yelya Shevelev

Berger Meyer Khaimov

Izykson Movsha-Yevna Urov

Eydelman Abram Shmuilov

Efron Khaim Berkov

Rubinshteyn Rafal Shmuilov

Efron Yankel Srolev

Rubinshteyn Beniyamin  Elev
Brother: Movsha
Berger Movsha Yuselev

Efron Srol Abramov

Rabinovich Sheyma Girshev

Gordin Ghirsh Berkov

Gordin Mikhel Girshev

Sagalovich Berk Kalmanov

Volmer Abram-Yankel Yuselev
Brother:Khaim-Itsko
Radoshkovsky Haim Donov

Funt Yusel Shimenov

Grif Shmuel Itskov

Shuster Abram Elev
Brother: Ayzik Abram
Neslober Shlyuma Berkov
Brother: Itsko-Movsha
Shif Movsha Mendelev

Milenkiy Abram Itskov

Rubinshteyn Abram Shmuilov

Khai Gersh Meyerov

Furmap Movsha Leybov

Berger Leyba Yankelev

Gelfer Shlyuma Mordukhov

Shimkin Khaim-Ovsey Mordukhov
Brother Abram Dovid
Rubinshteyn Yusel Mordukhov

Goldberg Movsha Yuselev

Funt Yusel Itskov

Funt Mosha Abramov

Sagalovich Tyviya Dovidov
Brother: Khaim Yankel
Levin Itsko Mordukhov

Magid Bendet Berkov

Berger Yusel  Khaimov

Berger Khaim Dovidov

Rubinshteyn Movsha-Aron Zkharyev

Gelfer Faybish
Brother: Upa
Ginzburg Shmuylo Zalmanov

Ginzburg Rubin-Leyba Movshov

Verebeychik Meer Dovidov

Berger Yusel Naftolev

Rogovin Zisel Berkov

Rolnik Leyba Yuselev

Elyasberg Movsha-Khaim Yelev
Brother: Naftolya
Rabinovich Lev Samuilov