Saturday, July 9, 2016

1883 ELIGIBLE FOR JURY DUTY: TROKUM (? Troki/Trokai?)1883 ELIGIBLE FOR JURY DUTY: TROKUM (? Troki/Trokai?)

(Vilna Provincial Gazette)

Merchant=M

NAME
STATUS
Piton Naftel Benyaminovich
Merchant
Perelshteyn Leyzer Gershovich
M
Perelshteyn Shlioma  Genakhovich
M
Peylat Shneyer Ovseyuvich
M
Pilensky Shmuyel Zelmanovich
M
Perepiteyn Leyba Berkovich
M
Polsky Abram Yakovich
M
Port Berko Yankelovich
M
Prozor Honozh (?) Zelmanovich
M
Pertsovich Eyzer Leybovich
M
Rozental Itska Vulfovich
M
Rutansky Yankel Faytelevich
M
Rubinshteyn Sanka (?) Abramovich
M
Ratsan Yeliyash (or Eliyash) Girshyuvich
M
Radunsky Izrayel Berkovich
M
Rozenberg Yusel Shmuslyuvich
M
Rabinovich Yankel Yuvnovich
M
Rom Khaykel Likovich
M
Rayko Yankel Zorukhovich
M
Rabinovich Mosha Davidovich
2nd Guild tradesman
Ratsan Yusel Girshovich
M
Sidereky Girsha Kunslyuvich
M
Stoklishskich Shebmel Shimelevich
M

Sidersky Sholom Itskovich
M
Sklyarinsky _revel Yukhelyuvich
M
Strachunsky Yusel Abramovich
M
Slifer Itsko Yudelevich
M
Tarshis Abram Meerovich
M
Falk Zelman Gabriyelyuvich
M
Fraktovnich Shlyuma Rakhmyulyuvich
M
Frenkel Shlyuma Berkovich
M
Frenkel Lev Abramovich
M
Frenkel Girsha Efroimovich
M
Frank Beyrakh Nokhimovich
M
Frenkel David Orelovich
M
Frenkel Abram Tsalkovich
M
Khazanovich Itsko Shlyumovich
M
Khaves David Yankelovich
M
Shmuklyarskich Leyba Elakimovich
M
Shtur Eyzer Lipmanovich
M
Shakhno  Yucel Girshovich
M
Shinkar David Itskovich
M
Shimelyuich Movsha Gilelyuvich
M
Shtukarovich Orel Mordkhilevich
M
Simkhovich (or Sinkhovich Girsha Shlemovich
M
Shaykovich Shan..a
M
Shlevin Yusel Khaimovich
M
Shapiro Zelman Sholomovich
M
Shayevich Leyzer Movshovich
M
Yudashevich Ovsey Shimelevich
M
Yurshevich Orel Berkovich
M
Yakon Yusel Abramovich
Jewish farmer
Yanovsky Abram Itskovich
M