Friday, July 8, 2016

1870 VILNA RECRUITS (#4..)


 right column (cont.)
NAME
AGE
Radin Shlyuma Yuselovich Gerdovich
28
Shabad Isaak Shlemovich
25
Milkhnker Mordukh Movshovich
21
Kats Yuvel Aronovich
27
Perel Rubin Mordukhovich Itskovich
20
Buk Ruvinovich Noakhovich
26
Rashansky Leyba Movshovich
25
Rashansky Yukel Movshovich
21
Kovner Benyamin Yuselovich Shmuylovich
20
Kozh_n Abel Gershonovich
24
Mats Pesakh Yuselovich
29
Rozengal Lazer Khaimovich
27
Khrizovsky/Hrizovsky Girsha Khononovich
23
Rodzer Yucel Abramovich Berk vich
25
Valk David Shimelevich Ekelovich
29
Talkovich Osher Zelik Elyashevich
28
Talkovich Osher Elyashevich
20
Tsukerman Tsomakh Davidovich
23
Griliches Khaim Leyzer Meerovich Zelmanovich
26
Griliches Abram Meerovich Zelmanovich
20
Zoger Yankel Berkovich
25
Ramansky (or Rashansky) Berko Meer Abramovich
23
Ramansky (or Rashansky) Girsha Abramovich
20
Tsukerman Aron Khaykelyuvich
28
Tsviling Efroim Khaimovich
27
Gitel Gutman Elyashevich
21
Shikhmundas Yankel Leyba Gertsovich
28
Bengin Itsko Berko Girshovich Vulfovich
28
Elk Zelman Beniaminhovich
21
Yulenkind  Yudel  Shmerovich
25
Feygelson  Rafail Izrailevich Zelmanovich
23