Tuesday, July 5, 2016

1870 VILNA RECRUITS (#3)

1870 VILNA RECRUITS (#3)
Petit Bourgeois Jewish Men Who Were Called to Serve in the Military
(left column, cont.) 
NAME
AGE
Mishelovsky Zelman Rubinovich
24
Mishelovsky Mendel Rubinovich
29
Mishelovsky Khaim Berko Rubinovich
21
Mishelovsky Abram Rubinovich Shimelevich
24
Kagan Itsko Rubinovich
22
Kagan Itsko Movshovich
30
Kagan Veniamin Movshovich
21
Kouge Vulf Vigdorovich
28
Koyransky Aron Leyba Gershonovich
27
Koyransky Leyba Gershonovich
23
Nemzer Leyba Izrailevich Shilovich
25
Lineles (?) Itsko Mordukhoich
26
Lineles (?) Abel Leyzerovich
24
Vatin Shlyuma Itsko Girshovich
27
Zeltser Fayvish Girshovich
20
Koraner Berko Leyba Mordukhovich
28
Koraner Leyba Mordukhovich
27
Rubin Abel Davidovich
22
Ass Yesey Mordukhovich 
Ass Yankel Itskoich
20
20
Khones Yankel Itskovich
25
Treger Nisel Abram Izrailevich
28
Treger Abram Lazer Izrailevich
26
Kirbes Gesel Aronovich Leybovich
25
Bak Yukhnel Leyba Shevelevich Itskovich
29
Bak Yankel Shevelevich Itskovich
21
Eygis Leyba Berkovich
21
Eygis Izrail Berkovich
20
Broyda/Broida Meer, Itskovich Movshovich
21
Gorodishcha Abram Meigen/Mengen (?) Vulfovich
29


Gorodishcha Yankel Itsko Vulfovich
23
Femke Genokh Gdaliyashovich (or Gdaliyamovich) Eliyashovich (or Eliyamovich)
29
Shnfres Yucel Vulfovich
26
Shnfres Berko Vulfovich
20
Grodzensky Itsko Mordukhovich
21
Borkum Leyba David, Itskovich
29
Borkum David Itskovich
25
Borkum Benyamin Itskovich
24
Borkum Khonon Itskovich
23
Borkum Meer Itskovich
21
Gelnern Zelman Leyba  Elyashevich Noakhovich
27
Glenern Abram Itsko Elyashevich Noakhovich
20
Peses Gotlib Khaimovich
21
Minor Zelman Khaim Davidovich
24
Minor Shmuel Davidovich
20
Shterineus Movsha Benyaminovich
29
Shterineus Sholom Benyaminovich
24
Shterineus Girsha Benyaminovich
20
Mayles Girsha Leyba Movshovich
30
Mayles Tankis Movshovich
23
Mayles Mordukh Movshovich
22
Gromer Shaya Yankelovich Yuselyuvich
20
Ferdman David Berkovich
26
Ferdman Movsha Berkovich
23
Manushevich Eliash Shmuylovich
27
Manushevich Leyba Itskovich Shmuylovich
23
Tsalkin Yaikel Nokhimovich
29
Tsalkin Berko Nokhimovich
25